Es­ti­mu­lant suc­ce­da­ni

Hi ha mol­tes ma­ne­res de te­nir un au­to­mò­bil ex­clu­siu, mi­no­ri­ta­ri i apas­si­o­nant de con­duir. Ins­pi­rat en l’his­tò­ric Porsc­he 356 Spe­eds­ter, el PGO fran­cès és un d’aquests cot­xes

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS - Ma­nel Gar­ri­ga

N o tot­hom pot te­nir un Porsc­he 356 Spe­eds­ter ori­gi­nal. És molt car i n’hi ha molt pocs. Afor­tu­na­da­ment, al món de les rè­pli­ques, hi ha tants graus de fi­de­li­tat o apro­xi­ma­ció al mo­del emu­lat com cons­truc­tors que les re­a­lit­zen. I aquests es comp­ten per cen­te­nars.

La de PGO és una in­ter­pre­ta­ció bas­tant lliu­re del lle­gen­da­ri Porsc­he 356 Spe­eds­ter que amb el temps ha anat evo­lu­ci­o­nant fins a ad­qui­rir per­so­na­li­tat prò­pia. Que re­cor­da el clàs­sic es­por­tiu ale­many és in­ne­ga­ble, però per so­ta no té res a veu­re. Por­ta un xas­sís tu­bu­lar amb sus­pen­sió ti­pus McP­her­son en els dos ei­xos i un mo­tor cen­tral d’ori­gen BMW. Es trac­ta del ma­teix bloc Val­ve­tro­nic 1.6 amb in­jec­ció mul­ti­punt i so­bre­a­li­men­ta­ció, unit a una cai­xa ma­nu­al de 6 mar­xes, que por­ta­va l’an­te­ri­or Mi­ni Co­o­per S i que uti­lit­zen en­ca­ra al­guns Ci­troën i Peu­ge­ot o el DS 3 Ra­cing, tras­plan­tat di­rec­ta­ment a l’eix poste­ri­or del PGO.

De sè­rie ren­deix 184 CV, però aques­ta uni­tat de pro­va era una mi­ca es­pe­ci­al; grà­ci­es al tub d’es­ca­pa­ment fet a mi­da i al­tres re­tocs ar­ri­ba­va a 199 CV. Amb 999 kg de pes, una dis­tàn­cia en­tre ei­xos de 2,26 me­tres i el seu ge­ne­rós am­ple de vi­es, és una pe­ti­ta bom­ba so­bre ro­des.

Tot i ai­xò, el que un es pre­gun­ta im­me­di­a­ta­ment és si aquest cot­xe ad­met un ús que no si­gui ex­clu­si­va­ment es­por­tiu. I en efec­te, ai­xí és. Ob­vi­ant les ca­rac­te­rís­ti­ques in­trín­se­ques del mo­del –ac­cés di­fí­cil i tam­bé es­cas­sa vi­si­bi­li­tat– en uti­lit­za­ció ur­ba­na no su­po­sa gai­re pro­ble­ma ai­xí que un s’hi acos­tu­ma.

Les se­ves di­men­si­ons re­du­ï­des fa­ci­li­ten la ma­ni­o­bra­bi­li­tat. Mal­grat la po­ca dis­tàn­cia a ter­ra su­pera guals i des­ni­vells de la cal­ça­da amb fa­ci­li­tat. La sus­pen­sió és, jun­ta­ment amb la res­pos­ta del mo­tor, un dels punts més bri­llants del PGO, amb un ex­cel·lent com­pro­mís en­tre co­mo­di­tat i efi­cà­cia. L’em­bra­gat­ge és su­au i pro­gres­siu, sen­se sor­pre­ses, i el mo­tor pot anar sub­mi­nis­trant la for­ça a pun­ta d’ac­ce­le­ra­dor, sen­se cas­ti­gar les nos­tres oï­des ni les dels qui ens en­vol­ten. Però si tre­pit­gem a fons en un mo­ment es­ta­rem fre­gant la zo­na ver­me­lla del comp­ta-re­vo­lu­ci­ons. L’ac­ce­le­ra­ció re­sul­ta sen­zi­lla­ment di­a­bò­li­ca. Pot­ser per ai­xò, con­duir-lo a l’es­ce­na­ri ido­ni és una au­tèn­ti­ca de­lí­cia.

Per les re­vi­ra­des car­re­te­res de la re­gió de Cé­ven­nes –el mas­sís que li dó­na nom al mo­del–, per­met sos­te­nir un rit­me ver­ti­gi­nós. Com si es trac­tés d’un kart. L’eix poste­ri­or no­més es desen­gan­xa de l’as­falt for­çant-lo a fer-ho –els seus ge­ne­ro­sos Mic­he­lin Pi­lot Sport com­plei­xen amb ex­cel ja que d’una al­tra ma­ne­ra, fins i tot ro­dant re­al­ment rà­pid, man­té un com­por­ta­ment ex­qui­sit a to­ta ho­ra. Si la nos­tra mà dre­ta amb prou fei­nes no dei­xa anar la cur­ta pa­lan­ca del can­vi ma­nu­al (hi ha una trans­mis­sió au­to­mà­ti­ca en op­ció) és pel pur pla­er que ens pro­por­ci­o­na el seu ma­neig, per­què aquest mo­tor ge­ne­ra pa­rell su­fi­ci­ent com per pres­cin­dir-ne en un am­pli mar­ge de re­vo­lu­ci­ons.

L’efec­te del tur­bo­com­pres­sor, aju­dat per una vàl­vu­la de des­càr­re­ga, es dei­xa no­tar en les pu­ja­des de rè­gim. El Val­ve­tro­nic sem­bla sem­pre que en de­ma­na més i més. Però si es trac­ta de vi­at­jar la co­sa can­via ra­di­cal­ment. Aquest cot­xe de­tes­ta les au­to­pis-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.