Una his­tò­ria una mi­ca mo­gu­da

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

tes, no s’han fet per a ell. L’ele­vat ni­vell so­nor a cau­sa de l’es­càs aï­lla­ment de la ca­po­ta fa que si­gui im­pos­si­ble man­te­nir una con­ver­sa o es­col­tar la rà­dio. En­ca­ra que l’in­te­ri­or és cò­mo­de i ben con­ce­but i la vi­da a bord re­sul­ta agra­da­ble, hi ha de­talls mi­llo­ra­bles: la ins­tru­men­ta­ció és poc lle­gi­ble, so­bre­tot de nit, i l’ajust del sos­tre po­dria ser molt mi­llor, amb un an­co­rat­ge mas­sa sim­ple i pro­pens a fa­llar.

El PGO Cé­ven­nes és un au­to­mò­bil equi­pat a l’al­tu­ra del seu preu (en­torn dels 47.000 eu­ros) amb di­rec­ció as­sis­ti­da, ai­re con­di­ci­o­nat, pa­ra­bri­sa tèr­mic, fi­nes­tre­tes i re­tro­vi­sors elèc­trics, rà­dio-CD, na­ve­ga­dor o tan­ca­ment cen­tra­lit­zat. Res d’ai­xò no ho veu­rem en el Porsc­he que li ins­pi­ra, ni tam­poc la se­va co­mo­di­tat, se­gu­re­tat o efi­ci­èn­cia di­nà­mi­ca. Una al­tra co­sa és l’en­cant de l’au­tèn­tic.

És qües­tió de pri­o­ri­tats per­so­nals i de l’ús que se li vul­gui do­nar. I de l’eco­no­mia, es­clar. Als va­lors que es co­tit­zen ac­tu­al­ment els Porsc­he 356 Spe­eds­ter ni tan sols és plan­te­ja­ble la com­pa­ra­ció. Però no no­més per aques­ta raó: el PGO no és un ve­hi­cle de col·lec­ció si­nó un cot­xe mo­dern, as­se­gu­ran­ça, efi­caç i di­ver­tit, amb as­pec­te de clàs­sic es­por­tiu lle­gen­da­ri. Amb tot el bo i el do­lent que ai­xò su­po­sa. D’orí­gens ar­te­sa­nals, aquest cons­truc­tor­no­és cap nou­vin­gut a aquest pe­cu­li­ar seg­ment. És el 1980qua­nels­ger­mansGi­lles i Oli­vi­er Pré­vot co­men­cen a co­mer­ci­a­lit­zar so­ta el se­gell PGO –si­gles del seu­cogno­mi­noms– les clàs­si­ques rè­pli­ques en kit d’AC Co­bra, Lo­tus Se­ven i Porsc­he Spe­eds­ter.

Di­vuit anys des­prés ve­nen la mar­ca a Lau­rent Skryzypc­zak i Oli­vi­er Bau­do­uin, que de­ci­dei­xen cen­trar la pro­duc­ció en el Spe­eds­ter so­bre la ba­se del Volkswa­gen Es­ca­ra­bat, dei­xant de ban­da les al­tres du­es rè­pli­ques. El 2000 la mar­ca llan­ça un mo­del to­tal­ment nou, el Spe­eds­ter II, amb xas­sís tu­bu­lar de dis­seny pro­pi i car­ros­se­ri­a­de­fi­bra les lí­ni­es­de­la qual ja no trac­ten de cal­car les del 356 ori­gi­nal, ani­mat per un mo­dern mo­torPeu­ge­ot­de2li­tres iu­na­po­tèn­cia de 140 CV.

Al­cap­de­do­sanys­la­com­pa­nyia co­men­ça a co­tit­zar a la bor­sa, i el 2004 és ob­jec­te d’una de­man­da ju­di­ci­al per part de Porsc­he, que els acu­sa de com­pe­tèn­cia des­lle­ial, fal­si­fi­ca­ció i pa­ra­si­tis­me. En­ca­ra que la jus­tí­cia aca­ba do­nant-los la raó, el pro­cés ar­ri­ba a l’ex­trem de pa­ra­lit­zar la fa­bri­ca­ció de PGO amb les con­se­qüèn­ci­es fi­nan­ce­res que ai­xò su­po­sa. Gai­re­bé a punt del tan­ca­ment, la com­pra el 2005 del 51% de les se­ves ac­ci­ons per part del grup kuwai­tià Al Sayer In­ter­na­ci­o­nal apor­ta una for­ta in­jec­ció de ca­pi­tal que per­met a l’em­pre­sa re­mun­tar la si­tu­a­ció.

El se­güent punt d’inflexió se­rà l’acord fir­mat amb BMW a co­men­ça­ments del 2012 per re­bre els mo­tors que por­ta­rà la gam­ma PGO, am­pli­a­da­am­bel Cé­ven­nes i l’Hé­me­ra. La se­va pro­duc­ció gi­ra avui en­torn dels 200 ve­hi­cles anu­als, aco­blats a mà en una factoria de 180.000 m2 si­tu­a­da als afo­res d’Alès, al peu del mas­sís de Cé­ven­nes. Des­de­fau­nany­la se­va dis­tri­bu­ció al nos­tre pa­ís l’efec­tua el Grup Salvador (Pgo-au­to.com/ es).

El PGO Cé­ven­nes és un bi­pla­ça des­ca­po­ta­ble de trac­ció poste­ri­or. Fa 3,70 me­tres de lon­gi­tud i 1,67 me­tres d’am­ple, me­su­res molt sem­blants a un Mi­ni Cà­brio. Per plan­te­ja­ment es­por­tiu, el PGO pot ser un ri­val de l’Au­di TT Ro­ads­ter o del Maz­da MX-5. El sos­tre de lo­na no és re­tràc­til. Es que­da ple­gat dar­re­re dels se­ients PGO Au­to­mo­bi­les és una mar­ca fran­ce­sa que van cre­ar el 1980 els ger­mans Gi­lles i Oli­vi­er Pré­vot

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.