Tocarà pa­gar, com­s­em­pre

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

oc temps de man­dat, tot just un gra­pat de mi­nuts, han es­tat ne­ces­sa­ris per­què els nous in­qui­lins del Go­vern de la Ge­ne­ra­li­tat de Ca­ta­lu­nya ha­gin tra­çat una de les pri­me­res di­rec­trius en ma­tè­ria eco­nò­mi­ca. De­s­a­for­tu­na­da­ment, tal ini­ci­a­ti­va tor­na a po­sar en el punt de mi­ra els pro­pi­e­ta­ris d’au­to­mò­bils, que des de temps im­me­mo­ri­al acu­mu­len la des­grà­cia de ser la ca­te­go­ria so­ci­al més per­se­gui­da per les ar­ques de l’ad­mi­nis­tra­ció pú­bli­ca.

Su­po­sem que l’anun­ci per­pe­trat la set­ma­na pas­sa­da es trac­ta d’un glo­bus son­da per cap­tar el ba­tec ciu­ta­dà so­bre un te­ma tan can­dent com el de la con­ta­mi­na­ció at­mos­fè­ri­ca i les se­ves hi­po­tè­ti­ques vi­es plau­si­bles de so­lu­ció. Però el do­lent de la qües­tió és que es tor­nen a pro­po­sar al­ter­na­ti­ves tan poc lò­gi­ques com tèc­ni­ca­ment dis­cu­ti­bles, i que si fi­nal­ment s’im­plan­ten sig­ni­fi­ca­ran una ve­ga­da més un càs­tig in­just als so­ferts usu­a­ris de cot­xes.

Des de la fla­mant ad­mi­nis­tra­ció ca­ta­la­na es pro­po­sa d’im­plan­tar un nou im­post, a par­tir de l’any 2018, des­ti­nat a gra­var les emis­si­ons de CO dels au­to­mò­bils. Que la co­sa va molt de de­bò i que for­ma­va part d’un pla pen­sat per al­gú des de fa temps que­da clar a tra­vés de la de­ta­lla­da llis­ta de terminis i ni­vells d’emis­si­ons que pre­veu. Pel que di­uen, al prin­ci­pi pa­ga­ri­en úni­ca­ment els cot­xes que eme­ten més

El nou im­post afec­ta­ria un sec­tor so­ci­al que no té di­ners per can­vi­ar el seu cot­xe per un mo­del eco­lò­gic re­cent

de 160 g/km, però en l’ho­rit­zó del 2020 es re­bai­xa­ria el llis­tó fins als 120 g/km.

Re­cor­dem que en l’ac­tu­a­li­tat, aquells cot­xes ve­nuts a Es­pa­nya que eme­ten més de 120 g/km ja que­den pe­na­lit­zats a ni­vell im­po­si­tiu a tra­vés del pa­ga­ment de di­fe­rents trams de l’Im­post de Ma­tri­cu­la­ció. Però la càr­re­ga pro­po­sa­da ara no es re­fe­reix al mo­ment de com­pra, si­nó que se­ria un pa­ga­ment anu­al per­ma­nent al llarg de to­ta la vi­da útil dels ve­hi­cles im­pli­cats. En­ca­ra que es cal­cu­la que es po­dri­en re­cap­tar uns 70 mi­li­ons d’eu­ros anu­als per tal con­cep­te, els seus im­pul­sors as­se­gu­ren que l’ob­jec­tiu prin­ci­pal és re­bai­xar els ni­vells de ga­sos con­ta­mi­nants ves­sats a l’at­mos­fe­ra.

Sen­se dis­cu­tir les llo­a­bles in­ten­ci­ons de tal ini­ci­a­ti­va, se­ria desit­ja­ble que al­gú amb po­der re­fle­xi­o­nés so­bre les se­ves con­se­qüèn­ci­es. Com sol suc­ceir, es tor­na­rà a pres­si­o­nar els sec­tors més des­fa­vo­rits de la so­ci­e­tat, aquells que no te­nen di­ners per can­vi­ar el seu ve­tust cot­xe per un mo­del eco­lò­gic d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció. Es­pe­rem, com a mí­nim, que la recaptació ob­tin­gu­da ser­vei­xi per in­ver­tir en in­ves­ti­ga­ció al sec­tor de l’au­to­mò­bil i en la mi­llo­ra del trans­port pú­blic, en comp­tes de des­ti­nar-se a om­plir els di­pò­sits de la po­tent flo­ta de cot­xes ofi­ci­als que cir­cu­len a tot ar­reu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.