Porsc­he 356 Spe­eds­ter, l’ori­gi­nal

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

AquestPorsc­he, lai­mat­ge­del qual va as­so­ci­a­da a fi­gu­res com Ja­mes De­an (que en te­nia un en­ca­ra que es­va­ma­ta­ral vo­lantd’un550Spy­der), ésun­clàs­sic­molt­co­tit­zat­per qui s’ar­ri­ben a pa­gar ve­ri­ta­bles for­tu­nes. Va­te­ni­ru­na­vi­da­co­mer­ci­al cur­ta, tot just cinc anys, per­què va sor­tir el 1954 i va dei­xar de fa­bri­car-se el 1959.

Max Hoff­mann, im­por­ta­dor de la mar­ca als EUA, va sug­ge­rir a Ferry Porsc­he desen­vo­lu­par un 356 més sen­zill i lleu­ger per com­pe­tir amb els es­por­tius bri­tà­nics de lla­vors: els MG, Triumph o Ja­guar. Hoff­man­ve­ni­aun­terç­de­to­ta la pro­duc­ció al mer­cat ame­ri­cà, ai­xí que la pro­pos­ta es va pren­dre molt se­ri­o­sa­ment. Per cre­ar-lo es va par­tir del 356 nor­mal que van des­pos­seir de ca­le­fac­ció, comp­ta­re­vo­lu­ci­ons (eren op­ci­o­nals), fi­nes­tre­tes (re­em­pla­ça­des per plàs­tics des­mun­ta­bles) i van po­sar se­ients fi­xos, un pa­ra­bri­sa més baix i in­cli­nat, i tam­bé una ca­po­ta mínima.

El Spe­eds­ter va ser un èxit im­me­di­at, so­bre­tot a Ca­li­fòr­nia; era un cot­xe es­par­tà però tam­bé àgil i di­ver­tit de con­duir. El seu mo­tor 1.5 va ser avi­at subs­ti­tu­ït­pe­run1.6 més po­tent, d’en­tre 60 i 75 CV. La ver­sió Car­re­ra mun­ta­va un d’es­pe­ci­al de qua­tre ar­bres de lle­ves i ren­dia 110 CV. Un exem­plar d’aquest mo­del va as­so­lir la xi­fra d’1mi­li­ó­de­dò­lar­se­nu­na­sub­has­ta ce­le­bra­da aMò­na­co.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.