Un­co­mer­ci­al molt eco­lò­gic

El Ber­lin­go, uns dels mo­dels de re­fe­rèn­cia en el seg­ment dels co­mer­ci­als lleu­gers, po­sa els mo­tors al dia per com­pli­ramb la nor­ma­ti­va Eu­ro 6, ac­tu­a­lit­za al­guns de­talls de l’es­tè­ti­ca i in­cre­men­ta les pos­si­bi­li­tats d’equi­pa­ment

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - Ramon Or­tiz

F abri­cat a Es­pa­nya, el Ber­lin­go de Ci­troën és un dels mo­dels del mer­cat que mar­quen la pau­ta en­tre els co­mer­ci­als lleu­gers. Amb més de 2,9 mi­li­ons d’uni­tats ve­nu­des des del seu llan­ça­ment el 1996, és un au­to­mò­bil po­li­va­lent, fun­ci­o­nal i per­fec­ta­ment capa­ci­tat per ofe­rir un ex­cel·lent ser­vei da­vant múl­ti­ples ne­ces­si­tats pro­fes­si­o­nals. La se­va com­pe­ti­ti­vi­tat al mer­cat creix grà­ci­es a una com­ple­ta ac­tu­a­lit­za­ció del mo­del, que en po­tèn­cia els ar­gu­ments da­vant els com­pe­ti­dors.

A tra­vés de les di­fe­rents ge­ne­ra­ci­ons, Ci­troën ha acon­se­guit ge­ne­rar una bri­llant tra­jec­tò­ria. I ara es­criu un nou capí­tol amb l’úl­ti­ma re­no­va­ció d’un mo­del que, a més de dis­po­sar de múl­ti­ples ver­si­ons d’ús pro­fes­si­o­nal, té tam­bé una po­li­va­lent va­ri­ant Mul­tis­pa­ce, equi­pa­da amb se­ients poste­ri­ors in­de­pen­dents i ex­tra­ï­bles. Amés por­ta una llu­ne­ta prac­ti­ca­ble.

CAN­VIS ES­TÈ­TICS

El po­li­va­lent au­to­mò­bil co­mer­ci­al de la fir­ma del do­ble chev­ron és ob­jec­te d’una ac­tu­a­lit­za­ció que in­clou al­gun de­tall es­tè­tic, so­bre­tot un pa­ra-xocs que per­met una ubi­ca­ció més bai­xa dels grups òp­tics. Al dar­re­re, la no­ve­tat con­sis­teix en la pre­sèn­cia d’uns pi­lots en­fos­quits, pre­sents en les ver­si­ons més equi­pa­des del mo­del.

Les no­ve­tats es­tè­ti­ques es com­ple­ten amb nous dis­senys, tant de llan­tes com de ta­pa­bo­ques, a més de dos co­lors de car­ros­se­ria que s’unei­xen a l’ofer­ta exis­tent, gris fosc i gris/mar­ró.

Hi ha a l’in­te­ri­or una in­teres­sant no­ve­tat, com és la pre­sèn­cia d’una pan­ta­lla tàc­til in­te­gra­da al ta­bli­er, capaç de cen­tra­lit­zar la ges­tió de di­ver­sos equi­pa­ments i fun­ci­ons del ve­hi­cle, tals com una op­ci­o­nal cà­me­ra de mar­xa en­re­re, l’smartp­ho­ne, l’equip àu­dio o el sis­te­ma Mir­ror­link.

La res­ta de no­ve­tats del co­mer­ci­al lleu­ger de Ci­troën se cen­tren en l’apar­tat me­cà­nic. La fir­ma fran­ce­sa op­ta per mo­tors efi­ci­ents i nets que per­me­ten com­plir, en tots els ca­sos, amb la nor­ma­ti- va me­di­am­bi­en­tal Eu­ro 6. Sem­pre s’uti­lit­za un bloc de la fa­mí­lia di­è­sel Blu­eHDi d’1,6 li­tres, dis­po­ni­ble amb tres ni­vells de ren­di­ment, 75, 100 i 120 CV. Tan­ma­teix la ver­sió més po­tent es­tà equi­pa­da amb una cai­xa de can­vis ma­nu­al de sis ve­lo­ci­tats.

La gam­ma Ber­lin­go dis­po­sa de ver­si­ons de­no­mi­na­des Com­bi de do­ble por­ta poste­ri­or, té la po­li­va­lent va­ri­ant Mul­tis­pa­ce i fins i tot es­tà dis­po­ni­ble en un aca­bat ano­me­nat XTR. Aquest aca­bat acon­se­gueix un as­pec­te més aven­tu­rer. El mo­del Mul­tis­pa­ce in­cor­po­ra una so­lu­ció ba­te­ja­da com a Mo­du­top, un or­ga­nit­za­dor d’es­pai que per­met apro­fi­tar al mà­xim ca­da un dels ra­cons de l’in­te­ri­or del ve­hi­cle.

En l’apar­tat de se­gu­re­tat, el Ber­lin­go pot in­cor­po­rar tec­no­lo­gi­es com l’Ac­ti­vi City Brake, un sis­te­ma de fre­na­da au­to­mà­ti­ca que per­met evi­tar im­pac­tes a bai­xa ve­lo­ci­tat. Tam­bé pot equi­par ajuts a l’es­ta­ci­o­na­ment.

La no­va ge­ne­ra­ció del Ber­lin­go dis­po­sa de mo­to­rit­za­ci­ons que com­plei­xen amb es­creix la nor­ma­ti­va Eu­ro 6

Les mo­di­fi­ca­ci­ons re­a­lit­za­des al fron­tal es

tra­du­ei­xen en un as­pec­te més atrac­tiu, ex­pres­siu imo­dern. Al­gu­nes ver­si­ons dis­po­sen de llums di­ürns led

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.