Amb­mé­ses­til que mai

La se­gu­re­tat, la prac­ti­ci­tat i l’es­ti­lis­me són punts vi­tals en el nos­tre temps. I més si es par­la d’es­cú­ters. En aquest cas, Pi­ag­gio ha re­no­vat pro­fun­da­ment el Li­berty per pre­sen­tar ba­ta­lla en el seg­ment més com­pe­tit del mer­cat

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS - Al­bert Al­si­na

L es més de 900.000 uni­tats ve­nu­des ar­reu del món du­rant 18 anys han fet del Li­berty un dels es­cú­ters més vis­tos a les grans ciu­tats. Ara, la mar­ca ita­li­a­na ha de­ci­dit, des­prés d’un llarg re­cor­re­gut tem­po­ral, cre­ar una no­va ge­ne­ra­ció que s’adap­ti mi­llor a les ne­ces­si­tats del pú­blic ac­tu­al amb un mo­del com­ple­ta­ment re­no­vat tant a ni­vell d’es­tè­ti­ca com so­bre­tot de com­po­nents.

En re­la­ció amb la imat­ge s’ha per­fi­lat to­ta la plàs­ti­ca ge­ne­rant un es­cú­ter més mo­dern i ele­gant, amb llums de po­si­ció de led i en el qual, a més, s’ha po­gut apro­fun­dir mi­llor a fa­vor d’una er­go­no­mia més tre­ba­lla­da. D’aques­ta for­ma s’ha acon­se­guit clara­ment una po­si­ció de con­duc­ció més natural que en la se­va pre­de­ces­so­ra.

Aques­ta no­va ge­ne­ra­ció tam­bé ha vist com can­vi­en una mi­ca les se­ves vi­cis­si­tuds tèc­ni­ques, amb la ro­da de da­vant de 16 pol­za­des (en lloc de la de 15 de la se­va pre­de­ces­so­ra) a més d’es­tar do­ta­da de l’avenç tec­no­lò­gic en se­gu­re­tat pri­mor­di­al i obli­ga­to­ri des d’aquest any 2016, com és l’ABS. Ai­xò sí, en aquest cas no­més ac­tua a la ro­da de da­vant, ja que el fre poste­ri­or con­ti­nua sent el tam­bor tra­di­ci­o­nal.

PRO­PUL­SOR IN­NO­VA­DOR. ElLi­berty 125 ABS es­tre­na el nou mo­tor iGet, un pro­pul­sor més po­de­rós que ar­ri­ba a lliu­rar 10,8 CV de po­tèn­cia mà­xi­ma, i que té un fun­ci­o­na­ment bas­tant més sub­til i fi que l’an­te­ri­or, amés de con­su­mir re­la­ti­va­ment menys. L’ar­qui­tec­tu­ra de 3 vàl­vu­les i 4 temps con­ti­nua sent la ma­tei­xa i la re­fri­ge­ra­ció és per ai­re for­çat. Per a qui el ne­ces­si­ti, hi ha una ver­sió de 50 cen­tí­me­tres cú­bics de 4 temps.

Cal dir que un al­tre as­pec­te des­ta­cat del nou Li­berty, es­clar, és la prac­ti­ci­tat. És un mo­del com­pac­te i fà­cil de con­duir. En aques­ta no­va ver­sió fa un salt qua­li­ta­tiu i de fun­ci­o­na­li­tat grà­ci­es a una ober­tu­ra elèc­tri­ca del se­ient pres­si­o­nant un bo­tó si­tu­at a la part es­quer­ra del ma­ni­llar. Una ve­ga­da pres­si­o­nat, s’obre el se­ient per guar­dar un casc de ti­pus jet.

SU­AU I AGRA­DA­BLE. Du­rant la pre­sen­ta­ció d’aquest mo­del a Va­lèn­cia vam po­der com­pro­var in si­tu la su­a­vi­tat de fun­ci­o­na­ment del nou pro­pul­sor iGet i l’agra­da­ble sen­sa­ció de co­mo­di­tat que trans­met al con­duc­tor. Amb la ro­da de 16 pol­za­des da­vant, el Li­berty et per­met cir­cu­lar de for­ma pre­ci­sa i di­nà­mi­ca per la ciu­tat. Tam­bé et dó­na la pos­si­bi­li­tat de fer una pe­ti­ta es­ca­pa­da fo­ra de la ma­tei­xa ciu­tat, ai­xò sí, sem­pre amb les res­tric­ci­ons im­plí­ci­tes d’un es­cú­ter sen­se ca­re­nat.

En qual­se­vol cas, el baix ni­vell de so­roll del mo­tor i les bo­nes pres­ta­ci­ons del ma­teix fan que la con­duc­ció si­gui molt agra­da­ble. Ai­xí ma­teix, es pot des­ta­car que la bai­xa al­çà­ria del se­ient i l’ABS da­van­ter per­me­ten te­nir una no­ta­ble sen­sa­ció de se­gu­re­tat a to­ta ho­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.