Am­bell sem­pre és es­tiu

Can­vi au­to­mà­tic de do­ble em­bra­gat­ge amb­mo­tor de 71 o 90 CV per a la va­ri­ant des­ca­po­ta­ble del pe­tit bi­pla­ça ur­bà, sens dub­te, to­ta una ver­sió de cul­te

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - Da­ni­el Bal­cells

F un­ci­o­na­li­tat, emo­ti­vi­tat i in­no­va­ció. Aquests­só­nels tres va­lors clau que de­fi­nei­xen els mo­dels de

smart, una mar­ca la fi­lo­so­fia de la qual es re­su­meix en una fra­se: ale­gria de viu­re ala ciu­tat. De to­tes les­ver­si­ons, elFortwoCà­brio és sens dub­te la més emo­ci­o­nal. Am­bu­na in­ne­ga­ble vi­ta­li­tat i la se­va tra­di­ci­o­nal imat­ge fres­ca, la va­ri­ant amb sos­tre des­ca­po­ta­ble sin­te­tit­za com cap l’es­til de vi­da des­pre­o­cu­pat que ha se­du­ït més de 220.000 cli­ents des del llan­ça­ment, fa més de 15 anys, con­ver­tint-se en una­ve­ri­ta­ble ico­na en­tre els au­to­mò­bils de ciu­tat.

La no­va ge­ne­ra­ció de l’Smart Fortwo Cà­brio, am­bun mar­cat ac­cent lú­dic, em­fa­tit­za l’as­pec­te pràc­tic del ve­hi­cle grà­ci­es a una fun­ci­o­na­li­tat molt acon­se­gui­da i a la no­va ca­po­ta. Amb no­més pré­me­run bo­tó, a qual­se­vol ve­lo­ci­tat i en tot just 12 se­gons, el sim­pà­tic mi­crour­bà es trans­for­ma en tres cot­xes di­fe­rents: un bi­pla­ça con­ven­ci­o­nal qu­an es­tà tan­cat, un pràc­tic cà­brio amb sos­tre cor­re­dís ple­ga­ble, i un au­tèn­tic des­ca­po­ta­ble amb la ca­po­ta com­ple­ta­ment ober­ta i els mun­tants re­ti­rats. Aques­ta fle­xi­bi­li­tat s’ex­pli­ca per la ca­po­ta tri­top mi­llo­ra­da i pels tra­ves­sers de sos­tre ex­tra­ï­bles, ca­rac­te­rís­ti­ques que el si­tu­en­coml’únic cà­brio re­ial de la se­va ca­te­go­ria. Una ve­ga­da des­mun­tats, aquests es guar­den en un es­pai es­pe­cí­fic a la por­te­lla del male­ter.

Am­bla ma­ni­o­bra­bi­li­tat tí­pi­ca de la mar­ca, va­ga­re­jar a la ciu­tat és un joc de nens: 6,95mde di­à­me­tre de gir en­tre vo­ra­des( o 7,30 m de pa­ret a pa­ret) i no­més 2,69 m de llarg. Les òp­ti­mes fa­cul­tats di­nà­mi­ques del Fortwo Cà­brio lluny de l’urbs li per­me­ten tam­bé co­brir àm­pli­es dis­tàn­ci­es i llargs re­cor­re­guts per car­re­te­ra o au­to­pis­ta am­bles mà­xi­mes ga­ran­ti­es de con­fort, ve­lo­ci­tat i se­gu­re­tat. L’ex­cel·lent aï­lla­ment de la ca­po­ta, amb una gruix de 20 mm, neu­tra­lit­za bo­na part dels so­rolls ex­te­ri­ors. Amb el sos­tre ple­gat, el so ae­ro­di­nà­mic i les tur­bu­lèn­ci­es a l’ha­bi­ta­cle són gai­re­bé im­per­cep­ti­bles fins a so­bre­pas­sar els 100 km/h, men­tre que la pre­sèn­cia dels més avan­çats dis­po­si­tius d’as­sis­tèn­cia a la con­duc­ció con­tri­bu­ei­xen a evi­tar i re­for­çar l’ele­va­da pro­tec­ció con­tra ac­ci­dents de la cèl·lu­la tri­di­on. En­tre els op­ci­o­nals fi­gu­ren l’ad­ver­tèn­cia de dis­tàn­cia, el de­tec­tor de can­vi de car­ril, l’ESP d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció am­bas­sis­tent per a vent la­te­ral, et­cè­te­ra.

L’Smart Fortwo Cà­brio, que ar­ri­ba­rà als con­ces­si­o­na­ris es­pa­nyols du­rant aquest mes de fe­brer, s’ofe­reix amb dos mo­tors de tres ci­lin­dres de 71 o 90 CV as­so­ci­ats tots dos a un can­vi au­to­mà­tic de do­ble em­bra­gat­ge twi­na­mic de sis ve­lo­ci­tats des de 16.915 eu­ros. Al llarg­del’any ar­ri­ba­rà la ver­si­ó­amb cai­xa ma­nu­al( amb un preu apro­xi­ma tal nos­tre pa­ís de 15.500 eu­ros) i al’es­tiu es­ta­rà dis­po­ni­ble l’ex­clu­si­va va­ri­ant es­por­ti­va Bra­bus.

Amb una su­per­fí­cie d’1,8m2, la ca­po­ta de te­la ‘tri­top’ és gai­re­bé un 4% més gran que en el mo­del an­te­ri­or. Pot obrir-se i tan­car-se de for­ma au­to­mà­ti­ca fins i tot cir­cu­lant a la mà­xi­ma ve­lo­ci­tat. La llu­ne­ta poste­ri­or de vi­dre és ca­le­fac­ta­ble

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.