La Fun­da­ció Map­fre, pre­mi­a­da

RE­CO­NEI­XE­MENT ATOR­GAT PEL COT­XE DE L’ANY DELS LEC­TORS

La Vanguardia (Català) - Motor - - GUANTERA -

Els pre­mis Cot­xe de l’Any dels Lec­tors, que or­ga­nit­za La Vanguardia i Edi­to­ri­al Prem­sa Ibè­ri­ca, han dis­tin­git amb el pre­mi Ins­ti­tu­ci­o­nal de Mo­tor a la Fun­da­ció Map­fre.

Es trac­ta tan­ma­teix d’un re­co­nei­xe­ment a la gran tas­ca des­in­te­res­sa­da que aques­ta fun­da­ció ha por­tat a ter­ma ar­reu des de l’any 1975.

La Fun­da­ció Map­fre es­truc­tu­ra la fei­na en­torn de cinc àre­es d’ac­ció es­pe­ci­a­lit­za­des: Ac­ció So­ci­al, Cul­tu­ra, As­se­gu­ran­ces i Pre­vi­sió So­ci­al, Pro­mo­ció de la Sa­lut i Pre­ven­ció i Se­gu­re­tat Vi­à­ria. Els Pre­mis Cot­xe de l’Any dels Lec­tors han vol­gut re­co­nèi­xer so­bre­tot la fei­na con­jun­ta d’aques­ta ins­ti­tu­ció fent es­pe­ci­al èm­fa­si en el con­ti­nu desen­vo­lu­pa­ment de pro­jec­tes, es­tu­dis i ac­ti­vi­tats en­ca­mi­na­des a re­for­çar la se­gu­re­tat vi­al en tots els seus àm­bits.

La Fun­da­ció Map­fre com­par­ti­rà pro­ta­go­nis­me es­pe­ci­al amb l’Opel As­tra en el lliu­ra­ment dels pre­mis Cot­xe de l’Any dels Lec­tors que tin­drà lloc el pro­per 15 de fe­brer en un ac­te que se ce­le­bra­rà a Ma­drid i reu­ni­rà per­so­na­li­tats i di­rec­tius de les prin­ci­pals mar­ques i fa­bri­cants d’au­to­mò­bils pre­sents al nos­tre pa­ís.

L’edu­ca­ció vi­à­ria dels nens, pri­o­ri­tat de la Fun­da­ció Map­fre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.