Hon­da, mar­ca més fi­a­ble se­gons l’OCU

La Vanguardia (Català) - Motor - - GUANTERA -

Hon­da tor­na a en­cap­ça­lar el ràn­quing d eles mar­ques més fi­a­bles del sec­tor de l’au­to­mo­ció, se­gons les da­des de l’en­ques­ta re­a­lit­za­da per l’Or­ga­nit­za­ció de Con­su­mi­dors i Usu­a­ris (OCU), amb una rà­tio de 93 punts so­bre 100. Amés, aques­tor­ga­nis­me tam­bé ha ava­lu­at el grau de sa­tis­fac­ció ge­ne­ral dels con­duc­tors amb el seu ve­hi­cle, una al­tra clas­si­fi­ca­ció en la quall afir­ma ja­po­ne­sa tor­na a ocu­par la pri­me­ra po­si­ció. L’en­ques­ta de l’OCU, que ana­lit­za l’opi­nió de 30.000 con­duc­tors eu­ro­peus so­bre la fi­a­bi­li­tat de 178 mo­dels, si­tua el Jazz com el pri­mer al po­di dels més fi­a­bles. Al­tres mo­dels del fa­bri­cant ni­pó, com el Ci­vic o el CR-V, es col·lo­quen, ai­xí ma­teix, en­tre les pri­me­res po­si­ci­ons en les ca­te­go­ri­es de com­pac­tes i SUV, res­pec­ti­va­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.