Les ma­tri­cu­la­ci­ons aug­men­ten un 12%

La Vanguardia (Català) - Motor - - GUANTERA -

El mer­cat de tu­ris­mes al ge­ner ha co­men­ça­tam­bun crei­xe­ment de les ven­des del 12,1% iun­to­tal de 76.395 uni­tats co­mer­ci­a­lit­za­des. Aquest ha es­tat el mi­llor vo­lum­per aun­mes­de ge­ner des del 2008 i amb aquest mes­són ja dos anys i cinc me­sos de crei­xe­ment con­ti­nu­at. Se­gons An­fac, el mer­cat es­pa­nyol en­ca­ra­no­ha to­cat sos­tre en la ven­da de cot­xes a cau­sa de l’an­ti­gui­tat del parc au­to­mo­bi­lís­tic. La pre­vi­sió per al 2016 és as­so­lir els 1,1 mi­li­ons d’uni­tats ma­tri­cu­la­des.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.