Opel, lí­der en ven­des de tu­ris­mes al ge­ner

La Vanguardia (Català) - Motor - - GUANTERA -

Opel ha tan­cat ge­ner com a nú­me­ro u al mer­cat de tu­ris­mes a Es­pa­nya i nú­me­ro dos al mer­cat to­tal del nos­tre pa­ís. Amb 7.260 uni­tats ve­nu­des i una quo­ta de mer­cat del 9,5%, les ven­des de la fir­ma han re­gis­trat un in­cre­ment de més del 70% res­pec­te al ma­teix mes d’any an­te­ri­or. Les xi­fres con­jun­tes de tu­ris­mes i ve­hi­cles co­mer­ci­als li han val­gut a Opel la se­go­na po­si­ció, amb unes ma­tri­cu­la­ci­ons de 7.679 ve­hi­cles, un aug­ment del 68,7%.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.