A punt per a l’ac­ció

La Vanguardia (Català) - Motor - - GUANTERA -

Hyundai ini­cia la co­mer­ci­a­lit­za­ció del nou i20 Ac­ti­ve, la va­ri­ant amb trets in­no­va­dors i es­tè­ti­ca de cros­so­ver com­pac­te de­ri­va­da del po­pu­lar uti­li­ta­ri coreà. En­ven­da a fi­nals d’aquest mes des de 18.315 eu­ros (des­comp­tes pro­mo­ci­o­nals no in­clo­sos), l’i20 Ac­ti­ve pre­sen­ta una imat­ge re­sis­tent i ro­bus­ta en­ca­ra que pre­sen­ta les lò­gi­ques li­mi­ta­ci­ons fo­ra de car­re­te­ra d’aquest ti­pus de ve­hi­cles, dis­se­nyats per cir­cu­lar prin­ci­pal­ment per as­falt. Els pro­tec­tors in­te­grats als bai­xos del ve­hi­cle, les de­fen­ses en pa­ra-xocs i pas­sos de ro­da i els fal­dons la­te­rals, a més de con­fe­rir-li un lo­ok de ti­pus tot­ca­mí, l’ha­bi­li­ten –jun­ta­ment amb l’al­çà­ria lliu­re més gran a ter­ra– per re­a­lit­zar pe­ti­tes in­cur­si­ons pel camp i per pis­tes o ca­mins poc exi­gents. Llan­tes de 17”, gra­e­lla en po­si­ció in­ver­ti­da amb rei­xe­ta de tra­ma he­xa­go­nal, bar­res­de­sos­tre i ta­pa­del di­pò­sit de com­bus­ti­ble en aca­bat ar­gen­tat són al­tres dels ele­ments es­pe­cí­fics de l’i20 Ac­ti­ve. Coin­ci­din­tamb aquest llan­ça­ment, Hyundai in­tro­du­eix en la gam­ma i 20 el nou mo­tor 1.0 de ga­so­li­na tur bo ali­men­tat de tres ci­lin­dres i 998cc que s’ofe­reix en dos ni­vells de po­tèn­cia: 100 o 120 CV. L’ofer­ta me­cà­ni­ca es com­ple­men­ta amb el cone­gut di­è­sel 1.4 CRDi de 90 CV, un qua­tre ci­lin­dres efi­ci­ent i po­li­va­lent que de­cla­ra un con­sum mit­jà de 4,1 l/100 km.

La po­si­ció dels se­ients da­van­ters és més ele­va­da per tal de fa­ci­li­tar més camp de vi­sió de la car­re­te­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.