DS Lo­ve: rumb a l’amor

La Vanguardia (Català) - Motor - - GUANTERA -

Amb mo­tiu de la ce­le­bra­ció del dia de Sant Va­len­tí la mar­ca DS ofe­reix l’opor­tu­ni­tat de viu­re una jor­na­da es­pe­ci­al per als en­a­mo­rats de la ca­pi­tal. La fir­ma de gam­ma ex­tra fran­ce­sa pro­po­sa de gau­dir del ser­vei DS Lo­ve, que n’in­clou un DS 5 amb xo­fer du­rant to­ta la tar­da (per anar de com­pres o conèi­xer els ra­cons més ro­màn­tics de Ma­drid) cul­mi­nant amb una ex­pe­ri­èn­cia gas­tro­nò­mi­ca en un dels res­tau­rants més ex­clu­sius de la ciu­tat, guar­do­nat amb una es­tre­lla Mic­he­lin. El ser­vei DS Lo­ve es po­drà gau­dir du­rant tot aquest mes de fe­brer a par­tir de 300 eu­ros per a du­es per­so­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.