Mo­toh! Bar­ce­lo­na es­cal­fa mo­tors

La Vanguardia (Català) - Motor - - GUANTERA -

Qu­an en­ca­ra fal­ten dos me­sos per a la ce­le­bra­ció del Sa­ló Mo­toh! Bar­ce­lo­na, es­de­ve­ni­ment de­di­cat al món de les du­es ro­des que se ce­le­bra­rà del 15 al 17 d’abril, l’or­ga­nit­za­ció ja ha avan­çat que l’ocu­pa­ció re­gis­tra­da as­so­leix el 90% de l’es­pai pre­vist per a ex­po­si­ció. El cer­ta­men, que su­po­sa el re­torn de la in­dús­tria de la mo­to­ci­cle­ta al re­cin­te de Mont­ju­ïc de Fi­ra de Bar­ce­lo­na, tin­drà una nom­bro­sa re­pre­sen­ta­ció del sec­tor i la pre­sèn­cia de les prin­ci­pals mar­ques fa­bri­cants, comBMW, Du­ca­ti, Har­ley-Da­vid­son, Hon­da, Kawa­saki, KTM, Pi­ag­gio, Su­zuki, Triumph i Ya­ma­ha, que ja han con­fir­mat la se­va par­ti­ci­pa­ció. L’or­ga­nit­za­ció ha pre­pa­rat a més un com­plet pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats per als vi­si­tants.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.