Mi­llo­rar és el que comp­ta

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA -

CRDi de 185CVi el 1.6 T-GDI de 177 CV por­ten de sè­rie trac­ció to­tal o 4x4. La ver­sió in­ter­mè­dia 2.0 CRDi de 136 CV pot sol·li­ci­tar-se op­ci­o­nal­men­tamb­trac­ció 4x4 (2.000 eu­ros ad­di­ci­o­nals). El can­vi de sè­rie és ma­nu­al de sis ve­lo­ci­tats, en­ca­ra que el mo­del de ga­so­li­na de 177 CV en pot por­tar un d’au­to­mà­tic amb mo­de se­qüen­ci­al, de do­ble em­bra­gat­ge i de set ve­lo­ci­tats, que Kia ano­me­na DCT. El di­è­sel CRDi de 185 CV pot por­tar tam­bé com a op­ció un can­vi au­to­mà­tic tra­di­ci­o­nal de sis mar­xes, bas­tant menys bri­llant que el se­qüen­ci­al DCT.

Kia ofe­reix els equi­pa­ments Ba­sic, Con­cept, Dri­ve i Emo­ti­on, i hi ha una ver­sió GT Line, amb es­tè­ti­ca di­fe­rent que in­clou es­ca­pa­ments do­bles cro­mats i llan­tes de 19 pol­za­des, per als mo­tors més po­tents de la gam- ma Spor­ta­ge. I si l’Spor­ta­ge con­venç vi­su­al­ment, no de­cep en com­por­ta­ment di­nà­mic. Amb 4,48 me­tres de lon­gi­tud i un nou xas­sís més rí­gid, s’ha re­vi­sat la sus­pen­sió i la di­rec­ció elèc­tri­ca. El salt és molt gran i pro­por­ci­o­na un di­na­mis­me exem­plar, molt àgil es­pe­ci­al­ment en re­volt, sen­se ba­lan­ce­jos i es con­du­eix de for­ma fà­cil i agra­da­ble.

Es­pe­ci­al­ment re­co­ma­na­ble re­sul­ta la ver­sió 1.7 CRDi de 115 CV, ja que com­pleix àm­pli­a­ment, gas­ta poc i és bas­tant re­fi­nat. Ai­xí ma­teix, Kia ha apos­tat fort per la tec­no­lo­gia en el seu nou Spor­ta­ge i pot dis­po­sar d’as­sis­tèn­cia de man­te­ni­ment de car­ril (LKAS), as­sis­tèn­cia de fre­na­da d’emer­gèn­cia, òp­ti­ques da­van­te­res adap­ta­ti­ves, sis­te­ma de re­co­nei­xe­ment de se­nyals de cir­cu­la­ció, sis­te­ma de de­tec­ció d’an­gle mort o aler­ta de tràn­sit poste­ri­or.

In­te­ri­or

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.