La se­gu­re­tat co­ma pa­ra­do­xa

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

uan s’ana­lit­za de­ta­lla­da­ment la llis­ta de fac­tors que es te­nen en comp­te du­rant el pro­cés d’ad­qui­si­ció d’un au­to­mò­bil, un dels prin­ci­pals pro­ta­go­nis­tes sol ser el ni­vell de se­gu­re­tat que ca­rac­te­rit­za els hi­po­tè­tics can­di­dats. Aquest pa­rà­me­tre pren es­pe­ci­al re­lle­vàn­cia per als con­duc­tors que han vis­cut un ac­ci­dent re­cent­ment, i tam­bé en­tre aquells ac­tors del tràn­sit que s’han vist afec­tats per les con­se­qüèn­ci­es d’un si­nis­tre pa­tit per una per­so­na prò­xi­ma. Però el que molts d’ells des­co­nei­xen és que al­gu­nes de les te­o­ri­es po­pu­lars que cir­cu­len pel món so­bre aques­ta ma­tè­ria tan im­por­tant no són més que pa­ra­do­xes en­ga­nyo­ses.

En­ca­ra que els fa­bri­cants d’au­to­mò­bils que ope­ren a Eu­ro­pa con­ti­nu­ïn man­te­nint la se­va apos­ta per pu­bli­ci­tar la no­ta que tre­uen els seus mo­dels de no­va ge­ne­ra­ció en les pro­ves de xoc, se­ria bo po­sar aques­tes va­lo­ra­ci­ons un xic en dub­te. A Es­pa­nya, l’anàlisi més es­bom­ba­da és el que or­ga­nit­za Eu­roNCAP, un pro­gra­ma eu­ro­peu d’ava­lu­a­ció de cot­xes par­ti­ci­pat per set pa­ï­sos, que comp­ta a més amb el su­port de les or­ga­nit­za­ci­ons del sec­tor més im­por­tants del Con­ti­nent. Doncs mal­grat la in­dis­cu­ti­ble và­lua i ho­nes­te­dat de les se­ves pun­tu­a­ci­ons, se­ria bo sos­pe­sar­les amb cert es­cep­ti­cis­me.

El pro­ble­ma prin­ci­pal d’aquest ti­pus d’exa­men ve de­ter­mi­nat pel ma­teix

Els re­que­ri­ments de les pro­ves de xoc es te­nen en comp­te du­rant el desen­vo­lu­pa­ment dels cot­xes per treu­re bo­na no­ta

in­con­ve­ni­ent que fus­ti­ga l’uni­vers de les ho­mo­lo­ga­ci­ons so­bre un te­ma tan es­pi­nós com les emis­si­ons con­ta­mi­nants. I és que en ser pro­ves de la­bo­ra­to­ri re­gi­des per uns pa­rà­me­tres pú­blics i cone­guts per tots els fa­bri­cants, re­sul­ta lò­gic que es tin­guin en comp­te els seus re­que­ri­ments en el pro­cés de desen­vo­lu­pa­ment d’un ve­hi­cle nou. El que pas­sa, en de­fi­ni­ti­va, és que els cot­xes si­guin cre­ats per treu­re ma­trí­cu­la d’ho­nor en el xoc. Con­se­qüent­ment, re­sul­ta lò­gic que por­tem ja bas­tan­tes tem­po­ra­des as­sis­tint a l’ar­ri­ba­da de fla­mants mo­dels que du­rant el seu llan­ça­ment pre­su­mei­xen d’ha­ver ob­tin­gut cinc es­tre­lles Eu­roNCAP, la mà­xi­ma pun­tu­a­ció te­ò­ri­ca so­bre se­gu­re­tat.

No es­tem qües­ti­o­nant en ab­so­lut la im­par­ci­a­li­tat d’aquest ti­pus de con­trols efec­tu­ats so­ta els atents fo­cus de la­bo­ra­to­ris es­pe­ci­a­lit­zats a ge­ne­rar im­pac­tes so­bre ro­des. El que s’hau­ria de po­sar en dub­te és la va­li­de­sa que té un exa­men qu­an els alum­nes que l’exe­cu­ten ja co­nei­xen des de fa molt de temps la pre­gun­ta que se’ls fa­rà per ar­ri­bar a l’aula amb la res­pos­ta me­mo­rit­za­da. En poste­ri­ors articles in­ten­ta­rem po­sar un xic més de llum so­bre les in­qui­e­tuds que des­per­ta la se­gu­re­tat, un ele­ment que sor­prèn mol­tes ve­ga­des per les se­ves apa­rents in­con­gru­èn­ci­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.