Ca­ràc­ter di­nà­mic re­for­çat

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

2.0 de 180 CV amb trans­mis­sió au­to­mà­ti­ca de 8 ve­lo­ci­tats. El seu avan­çat sis­te­ma In­te­lli­gent Dri­ve­li­ne Dy­na­mics de la trac­ció in­te­gral (AWD) mi­llo­ra el com­por­ta­ment, la mo­tri­ci­tat i el re­par­ti­ment de pa­rell a de­man­da en tot ti­pus de con­di­ci­ons cli­ma­to­lò­gi­ques. El pa­rell es trans­fe­reix a les ro­des de da­vant no­més qu­an cal, con­ser­vant in­tac­ta d’aques­ta ma­ne­ra el ca­ràc­ter i l’agi­li­tat pro­pis de la pro­pul­sió poste­ri­or.

Aquest dis­po­si­tiu es be­ne­fi­cia tan­ma­teix de la mi­llo­ra que apor­ta el­nouAdSR(Adap­ta­ti­ve Sur­fa­ce Res­pon­se), que dis­tin­geix en­tre di­fe­rents me­nes d’ad­he­rèn­cia icon­tro­la la trans­mis­si­ó­de­po­tèn­cia can­vi­ant el ma­pa del mo­tor i del Con­trol Di­nà­mic d’Es­ta­bi­li­tat per tal d’adap­tar tots dos a les con­di­ci­ons de la car­re­te­ra ofe­rint ai­xí la ma­jor se­gu­re­tat ac­ti­va en ca­da mo­ment.

La combinació úni­ca que re­pre­sen­ten la trac­ció in­te­gral AWD, l’AdSR i el sis­te­ma in­tel·li- gent de Con­trol Pro­gres­siu d’Ad­he­rèn­ci­a­en­to­ta­me­na­deSu­per­fí­ci­es (All Sur­fa­ce Pro­gress Con­trol) per­met a Ja­guar ofe­rir un xas­sís lí­der en la se­va ca­te­go­ria a l’ho­ra de pro­por­ci­o­nar al con­duc­tor més con­fi­an­ça en si­tu­a­ci­ons d’ad­he­rèn­cia ad­ver­ses que con­ver­teix el XE en una ber­li­na es­por­ti­va ap­ta per a to­ta me­na de con­di­ci­ons cli­mà­ti­ques.

I per si tot ai­xò no fos prou, la fir­ma del fe­lí ha im­ple­men­tat al seu se­dan de mi­da mit­ja­na el sis­te­ma de Con­fi­gu­ra­ció Di­nà­mi­ca dels re­glat­ges (Con­fi­gu­ra­ble Dy­na­mics) –desen­vo­lu­pat per pri­mer cop per al su­peres­por­tiu F-TY­PE–, que per­met al con­duc­tor adap­tar la res­pos­ta del cot­xe al seu gust mit­jan­çant la se­lec­ció d’ajus­tos in­di­vi­du­als que afec­ten l’ac­ce­le­ra­dor, el can­vi au­to­mà­tic i l’amor­ti­ment va­ri­a­ble.

El Ja­guarXE2017 tam­bé es­tre­na un nou sis­te­ma mul­ti­mè­dia d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció do­tat de con­nec­ti­vi­tat amb l’Ap­ple Watch. Aquest dis­po­si­tiu, el més avan­çat pel que fa a co­mu­ni­ca­ció, informació i en­tre­te­ni­ment apli­cat a l’au­to­mò­bil, s’ha dis­se­nyat en­torn d’una pan­ta­lla tàc­til de 10,2” es­til tau­le­ta per­so­na­lit­za­ble que ofe­reix una àm­plia capa­ci­tat de res­pos­ta i grà­fics d’al­ta qua­li­tat. Dis­po­sa de na­ve­ga­ció in­tel·li­gent capaç d’avi­sar al­tres per­so­nes d’un re­tard, ac­cés wi­fi dis­po­ni­ble per a vuit dis­po­si­tius i al­tres aplicacions per ga­ran­tir una con­nec­ti­vi­tat per­ma­nent i d’avant­guar­da.

En­tre les se­ves fun­ci­o­na­li­tats des­ta­ca l’apli­ca­ció InCon­trol Re­mo­te mit­jan­çant la qual els usu­a­ris del re­llot­ge in­tel·li­gent d’Ap­ple po­dran obrir i tan­car el ve­hi­cle a dis­tàn­cia, com­pro­var la quan­ti­tat de com­bus­ti­ble que que­da, veu­re la se­va ubi­ca­ció en un ma­pa i fins i tot ajus­tar el cli­ma­tit­za­dor i en­ge­gar el mo­tor per con­di­ci­o­nar la ca­bi­na a la tem­pe­ra­tu­ra ide­al abans de co­men­çar el vi­at­ge.

El sis­te­ma In­te­lli­gent Dri­ve­li­ne Dy­na­mics de la trac­ció in­te­gral mi­llo­ra la mo­tri­ci­tat i el re­par­ti­ment de pa­rell a de­man­da so­ta qual­se­vol con­di­ció cli­ma­to­lò­gi­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.