Lí­der dels hí­brids en­do­lla­bles

La no­va ge­ne­ra­ció de l’Out­lan­der de Mit­su­bis­hi dis­po­sa ara d’una ver­sió hí­bri­da en­do­lla­ble que per­met re­cór­rer fins a 52 kmen mo­de 100% elèc­tri­ca

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - Ramon Or­tiz MI­LLO­RA IN­TE­GRAL

a re­no­va­ció de l’Out­lan­der s’es­tén a la se­va ver­sió elèc­tri­ca hí­bri­da en­do­lla­ble, l’Out­lan­der PHEV. Mit­su­bis­hi es­pe­ra el 2016 ven­dre’n al mer­cat es­pa­nyol unes 1.000 uni­tats i, per ai­xò, han tra­çat un am­bi­ci­ós pla co­mer­ci­al: els ajuts de l’Ad­mi­nis­tra­ció per a aques­ta ca­te­go­ria de ve­hi­cles i els des­comp­tes de la prò­pia mar­ca per­me­ten ofe­rir una ta­ri­fa de 35.020 eu­ros.

L’Out­lan­der PHEV com­bi­na un mo­tor de ga­so­li­na amb dos d’elèc­trics de 82 CV ca­da un, acon­se­guint una po­tèn­cia com­bi­na­da de 203 CV i unes emis­si­ons a 42 g/km. Pro­por­ci­o­na ele­va­des pres­ta­ci­ons: és capaç d’ac­ce­le­rar de 0 a 40 km/h en un temps de qua­tre se­gons i d’as­so­lir 100 km/h en on­ze se­gons. El con­sum mixt és d’1,8 l/100 km, en­ca­ra que la mit­ja­na re­al és de 5,5 l/100 km. Un dels mo­tors elèc­trics im­pul­sa les ro­des poste­ri­ors i s’acon­se­gueix ai­xí dis­po­sar de trac­ció to­tal, ano­me­na­da S-AWD, sen­se ne­ces­si­tat d’ins­tal·lar un eix de trans­mis­sió.

L’au­to­no­mia ho­mo­lo­ga­da en mo­de elèc­tric és de 52 km. Mit­su­bis­hi cal­cu­la que, amb una ta­ri­fa elèc­tri­ca nor­mal, el cost per km és de 2,71 eu­ros/100 km i fent ús d’una ta­ri­fa noc­tur­na o si­mi­lar, és pos­si­ble re­bai­xar aquests cos­tos fins a uns 0,77 eu­ros/km. Car­re­gar-lo al 100% re­que­reix unes cinc ho­res. Al­tres avan­tat­ges fan re­fe­rèn­cia a l’ús de car­rils BUS-VAO en di­ver­ses ciu­tats, la gra­tu­ï­tat de pe­at­ges en al­gu­nes au­to­pis­tes d’en­tra­da i sor­ti­da a Bar­ce­lo­na, et­cè­te­ra.

L’Out­lan­der PHEV adop­ta una iden­ti­tat vi­su­al atrac­ti­va. En­tre les no­ve­tats fi­gu­ren uns es­velts fars led que per­me­ten acon­se­guir un efec­te vi­su­al de ve­hi­cle més es­ti­lit­zat. Els grups òp­tics poste­ri­ors són tam­bé de no­va fac­tu­ra, ai­xí com tam­bé ho son els pa­ra-xocs.

L’in­cre­ment de qua­li­tat ex­te­ri­or es per­cep tan­ma­teix en de­talls com la pin­tu­ra na­cra­da o les llan­tes bi­tò de 18 pol­za­des. Ex­te­ri­or­ment, s’iden­ti­fi­ca tam­bé pel seu nou co­lor ex­te­ri­or ne­gre ruby, un cro­mat fosc de la gra­e­lla, mot­llu­res d’ex­ten­sió de pa­ra­xocs i d’an­ti­boi­res o l’an­te­na de ti­pus tau­ró.

A l’in­te­ri­or s’ha tre­ba­llat per

El con­sum re­al de com­bus­ti­ble se si­tua en­torn dels 5,5 li­tres i l’au­to­no­mia de mar­xa pot su­perar els 800 km

Els can­vis in­tro­du­ïts mi­llo­ren de for­ma no­tò­ria un pro­duc­te que ara té, amés, un preu molt més com­pe­ti­tiu

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.