Out­lan­der PHEV

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg/Am­ple/Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU Ga­so­li­na, 4 ci­lin­dres

1.998cc 129 CV a 4.500 rpm 170 km/h 11 se­gons 5,5 L/100 km 469/180/171 cm 1.920 kg 498 li­tres Cinc anys mit­su­bis­hi.es

35.020€ mi­llo­rar l’ex­pe­ri­èn­cia a bord. S’in­tro­du­eix una no­va con­so­la cen­tral, llum am­bi­en­tal led, se­ients da­van­ters més cò­mo­des, no­va ta­pis­se­ria in­te­ri­or, vo­lant que per­met més ad­he­rèn­cia, ai­xí com una no­va ta­pis­se­ria tèx­til al sos­tre i guar­ni­ments.

Des­ta­ca a més a més per un equi­pa­ment ben no­drit , amb ta­pis­se­ria en cuir, guar­nits in­te­ri­ors de su­pe­ri­or qua­li­tat, de­talls en fus­ta de co­lor ne­gre per al ta­bli­er i con­so­la cen­tral, vo­lant i pa­ra­bri­sa ca­le­fac­tats, llum am­bi­ent led...

Un al­tre apar­tat que mi­llo­ra és l’ex­pe­ri­èn­cia de con­duc­ció. Es re­du­ei­xen de for­ma subs­tan­ci­al so­rolls i vi­bra­ci­ons i, en el pla di­nà­mic, adop­ta una di­rec­ció as­sis­ti­da mi­llo­ra­da i una sus­pen­sió afi­na­da que ofe­reix més ri­gi­de­sa i una con­duc­ció més pre­ci­sa. En la con­duc­ció es po­den uti­lit­zar els mo­des Char­ge (el mo­tor de com­bus­tió car­re­ga la ba­te­ria) i Sa­ve (con­ser­va la càr­re­ga dis­po­ni­ble de ba­te­ria).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.