Fit­xa tèc­ni­ca

De dis­seny es­pec­ta­cu­lar, el Mus­tang con­ti­nua sent dels es­por­tius més ad­mi­rats. Aques­ta ver­sió des­ca­po­ta­ble des­ta­ca per l’equi­li­bri i el preu

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA - Francesc Pla

spor­tiu molt po­pu­lar als Estats Units i un sím­bol per si ma­teix, fa 50 anys que el Mus­tang fa his­tò­ria. La car­ros­se­ria és una bar­re­ja de lí­ni­es ac­tu­als amb trets d’un pas­sat glo­ri­ós. Per exem­ple, el llarg ca­pó es­cul­pit, la gra­e­lla clàs­si­ca tra­pe­zo­ï­dal o el lle­gen­da­ri mor­ro de tau­ró. La part poste­ri­or, re­al­ment es­pec­ta­cu­lar, té uns pi­lots tri­di­men­si­o­nals de tres bar­res.

Dis­po­ni­ble en ver­sió cu­pè o des­ca­po­ta­ble, man­té la dis­po­si­ció his­tò­ri­ca de mo­tor da­van­ter lon­gi­tu­di­nal i la trac­ció poste­ri­or (pro­pul­sió). Té du­es àm­pli­es pla­ces da­van­te­res i du­es pla­ces poste­ri­ors una mi­ca es­tre­tes i no gai­re cò­mo­des. So­bre­tot, és com­pli­cat l’ac­cés per­què els se­ients no s’avan­cen de for­ma au­to­mà­ti­ca. És un clàs­sic 2+2.

Aques­ta ver­sió del Mus­tang Con­ver­ti­ble por­ta un mo­tor 2.3 EcoBo­ost que desen­vo­lu­pa 317 CV i dis­po­sa d’un can­vi ma­nu­al de sis ve­lo­ci­tats. Cos­ta 43.500 eu­ros, tot i que l’op­ció del can­vi au­to­mà­tic l’en­ca­reix uns 3.000 eu­ros. El preu, però, és re­al­ment com­pe­ti­tiu atès tot el que ofe­reix.

És un es­por­tiu molt ci­vi­lit­zat, sum­ma­ment agra­da­ble de con­duir, la qual co­sa per­met un ús di­a­ri cer­ta­ment cò­mo­de. Té de­talls cu­ri­o­sos com l’an­te­na ex­te­ri­or de bar­ni­lla, que ja no s’uti­lit­za, o el gran ti­ra­dor in­te­ri­or per alli­be­rar la ca­po­ta i po­der des­co­brir el cot­xe. Una ve­ga­da desen­gan­xa­da la ca­po­ta del marc del pa­ra­bri­sa, cal pré­mer un bo­tó si- tu­at a con­ti­nu­a­ció del ti­ra­dor. L’ope­ra­ció és rà­pi­da, en pocs se­gons, però cal fer-la a menys de 5 km/h. Con­clu­sió: mi­llor fer-ho en atu­rat.

El mo­tor 2.3 EcoBo­ost de qua­tre ci­lin­dres i 317 CV com­pleix molt bé, amb una res­pos­ta rà­pi­da a la sol·li­ci­tud de l’ac­ce­le­ra­dor. No és una res­pos­ta ex­plo­si­va, per­què no és un es­por­tiu ra­di­cal. Per­què no es dis­pa­ri el con­sum el can­vi té una re­la­ció molt llar­ga, pot­ser mas­sa. I es tro­ba a fal­tar un so d’es­ca­pa­ment una mi­ca més ex­ci­tant, a l’al­tu­ra de la cone­gu­da tra­di­ció d’aquest cot­xe.

El tac­te del cot­xe és bo, bas­tant es­por­tiu, so­bre­tot l’em­bra­gat­ge i el can­vi ma­nu­al amb una pa­lan­ca cur­ta i de rà­pid re­cor­re­gut. El con­duc­tor pot ju­gar amb di­fe­rents re­glat­ges de la di­rec­ció,

In­te­ri­or

Com­por­ta­ment

Con­duc­ció

Va­lor/Preu res­pos­ta de l’ac­ce­le­ra­dor i so del mo­tor a tra­vés dels mo­des de con­duc­ció Nor­mal, Sport+, Cir­cuit i Neu/Ai­gua. El mo­de Cir­cuit des­con­nec­ta el con­trol de trac­ció de l’eix poste­ri­or.

De sus­pen­sió fer­ma, però cò­mo­da, el Mus­tang és bas­tant àgil en re­volt, mal­grat les se­ves di­men­si­ons i pes. Es no­ta la se­va po­sa­da a punt a l’eu­ro­pea, amb un xas­sís que trans­met mol­ta con­fi­an­ça i que di­ge­reix àm­pli­a­ment els 317 CV d’aques­ta ver­sió. Gi­ra bas­tant pla, no s’in­cli­na i fre­na de for­ma molt de­cent.

Molt ben equi­pat, sor­prèn l’as­pec­te poc re­fi­nat d’al­guns plàs­tics de l’ha­bi­ta­cle com per exem­ple els ti­ra­dors dels se­ients da­van­ters, si­tu­ats en la part poste­ri­or. De l’equi­pa­ment, des­ta­ca el sis­te­ma mul­ti­mè­dia de Ford SYNC, que in­clou una pan­ta­lla tàc­til de 8 pol­za­des, o l’or­di­na­dor de vi­at­ge amb múl­ti­ples in­for­ma­ci­ons i me­su­ra­ments per al con­duc­tor. Por­ta de sè­rie clau in­tel·li­gent, ta­pis­se­ria de pell, sis­te­ma de pro­ve­ï­ment sen­se tap o il·lu­mi­na­ció in­te­ri­or per­so­na­lit­za­ble.

El Mus­tang

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.