La KTM­més­ge­nu­ï­na

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS - Da­vid Prats

al­grat que en els ini­cis de la mar­ca els mo­dels de car­re­te­ra van te­nir un pa­per im­por­tant en el ca­tà­leg, du­rant les úl­ti­mes dè­ca­des del se­gle pas­sat KTM­va ser una mar­ca emi­nent­ment vin­cu­la­da al mo­to­cròs, a l’en­du­ro i als ra­llis tot ter­reny. La fa­ma i les ven­des es re­du­ï­en al seg­ment fo­ra d’as­flat.

No va ser fins que un dels tèc­nics va de­ci­dir fer anar el ma­gí per cre­ar la KTM per­fec­ta unint el mi­llor d’una mo­to d’en­du­ro i de mo­to­cròs amb ro­des d’as­falt. Ai­xí la fir­ma aus­trí­a­ca es va plan­te­jar tor­nar a la car­re­te­ra. Aques­ta cri­a­tu­ra es va de­no­mi­nar Duke i la pre­sen­ta­ció, fa ja vint anys, va sig­ni­fi­car el nai­xe­ment d’una ico­na que ara amb el nou mo­del ar­ri­ba a la cin­que­na ge­ne­ra­ció.

L’es­tè­ti­ca de la no­va 690 Duke

La clau de la no­va Duke és al pro­pul­sor. A la ca­sa KTM s’han su­perat i l’han fet més po­tent, més efi­ci­ent i més su­au

és gai­re­bé cal­ca­da a l’an­te­ri­or. El dis­seny té tocs mi­ni­ma­lis­tes he­re­tats de les mo­tos de camp, com la màs­ca­ra fron­tal, però en ge­ne­ral és una mo­to més naked i menys su­per­mo­to del que era el mo­del fa du­es dè­ca­des.

Mal­grat ai­xò, els gens con­ti­nu­en sent pu­ra­ment Duke grà­ci­es al ma­ni­llar am­ple, a una part ci­cle lleu­ge­ra i con­tun­dent i, so­bre­tot, a un mo­tor mo­no­ci­lín­dric que ha fet un salt en­da­vant a ni­vell tec­no­lò­gic.

La clau de la no­va Duke es tro­ba en el nou pro­pul­sor. Si ja l’an­tic mo­tor 690 LC4 era tot un re­fe­rent en­tre els mo­tors d’un ci­lin­dre per ren­di­ment, ca­ràc­ter i po­tèn­cia, aKTMs’han su­perat a si ma­tei­xos i l’han fet en­ca­ra més po­tent, més efi­ci­ent i molt més su­au de fun­ci­o­na­ment.

En es­sèn­cia con­ti­nua sent un qua­tre temps amb re­fri­ge­ra­ció lí­qui­da, do­ble ar­bre de lle­ves, in­jec­ció elec­trò­ni­ca i ges­tió to­tal­ment in­for­ma­tit­za­da amb ac­ce­le­ra­dor ri­de by wi­re, en­ca­ra que ara por­ta un pis­tó for­jat de nou dis­seny, una biela més lleu­ge­ra i un nou sis­te­ma d’ar­bre d’equi­li­brat a la cu­la­ta.

Grà­ci­es a tot ai­xò el rè­gim de gir s’ha in­cre­men­tat al vol­tant de 1.000 rpm i es re­du­ei­xen les vi­bra­ci­ons ha­bi­tu­als a par­tir de la zo­na mit­ja­na de re­vo­lu­ci­ons. El ren­di­ment mà­xim és de 73CV a 8.000 rpm, una xi­fra es­pec­ta­cu­lar si te­nim en comp­te que es trac­ta d’un mo­no­ci­lín­dric i més si te­nim pre­sent que la Duke no ar­ri­ba als 153 qui­los de pes en or­dre de mar­xa.

Grà­ci­es a to­tes les no­ve­tats i als ajus­tos en la ges­tió elec­trò­ni­ca, el con­sum s’ha re­du­ït en tots ME­CÀ­NI­CA Mo­tor Re­fri­ge­ra­ció Ali­men­ta­ció Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma DI­MEN­SI­ONS Al­tu­ra del se­ient Dis­tàn­cia en­tre ei­xos Di­pò­sit ai­xò PREU WEB Mo­no­ci­lín­dric 4T

Lí­qui­da In­jec­ció elec­trò­ni­ca

690cc 73 CV a 8.000 rpm els àm­bits d’ús i el pro­pul­sor su­pera l’ho­mo­lo­ga­ció Eu­ro4. Per si fos poc, a més de l’ABS de sè­rie que in­cor­po­ra, KTM­ha cre­at el que de­no­mi­na un Track pack op­ci­o­nal en què s’in­clo­uen el con­trol de trac­ció, el sis­te­ma MSR que re­gu­la el fre mo­tor, ai- xí com tres ma­ne­res de ges­tió que ajus­ten so­bre­tot el lliu­ra­ment de po­tèn­cia i l’ABS (Sport, Rain i Su­per­mo­to). La part ci­cle i l’equi­pa­ment de la no­va Duke tam­bé ha mi­llo­rat grà­ci­es a un can­vi en les geometries del xas­sís, ai­xí com als nous frens Brem­bo i les sus­pen­si­ons WP d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció. El qua­dre de re­llot­ges és de no­va fac­tu­ra, amb una pan­ta­lla TFT mul­ti­fun­ció, i es­tè­ti­ca­ment es con­ser­ven les op­ci­ons en co­lor ta­ron­ja i blanc.

Un punt i a part me­reix la no­va ver­sió R de la 690 Duke, ja que aquest mo­del in­cor­po­ra un sis­te­ma de fui­ta fir­mat per Ak­ra­po­vic que per­met gua­nyar 2 CV de po­tèn­cia mà­xi­ma, a més d’una pin­ça de fre da­van­te­ra Brem­bo ra­di­al mo­no­bloc, for­qui­lla WP mul­ti­a­jus­ta­ble, el sis­te­ma ABS de Bosch in­tel·li­gent

de la 690 Duke és molt si­mi­lar a la ver­sió an­te­ri­or, en­ca­ra que els can­vis van des de les geometries de la part ci­cle fins al nou mo­tor, pas­sant per com­po­nents de més qua­li­tat i un equi­pa­ment d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció. La re­la­ció pes/po­tèn­cia d’aquest mo­del cri­da l’aten­ció grà­ci­es a un pes en or­dre de

és de sè­rie en to­tes les ver­si­ons, en­ca­ra que des­ta­ca el op­ci­o­nal (de sè­rie en el mo­del R) amb con­trol de trac­ció, con­trol de fre mo­tor, ABS in­tel·li­gent i tres ma­ne­res de ges­tió del mo­tor. que per­met fre­nar amb la mo­to in­cli­na­da, in­ter­mi­tents led, nom­bro­sos com­po­nents de dis­seny Power Parts i prin­ci­pal­ment el Track pack de sè­rie. El preu de la ver­sió bà­si­ca és de 7.990 eu­ros, men­tre que la R pu­ja fins a 9.990 eu­ros.

L’es­tè­ti­ca mar­xa que no as­so­leix els 153 qui­los i a una po­tèn­cia mà­xi­ma de 73 CV.

L’ABS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.