No­ta­ble salt qua­li­ta­tiu

La Vanguardia (Català) - Motor - - PORTADA - Francesc Pla

ada ve­ga­da hi ha més mo­dels per tri­ar i tots els fa­bri­cants vo­len es­tar pre­sents en aquest seg­ment de fort crei­xe­ment. Pu­gen les ven­des i s’acu­mu­len les no­ve­tats. Sen­se cap me­na de dub­te, els SUV com­pac­tes es­tan de mo­da. I men­tre pa­ïm l’apa­ri­ció dels nous Re­nault Kad­jar, Hyundai Tuc­son o Volkswa­gen Ti­guan, ar­ri­ba la quar­ta ge­ne­ra­ció del Kia Spor­ta­ge.

Au­to­mò­bil molt im­por­tant per a la mar­ca core­a­na, Kia con­fia molt en el nou Spor­ta­ge, el mo­del que ha de ser­vir per as­so­lir les 50.000 uni­tats en el mer­cat es­pa­nyol du­rant el 2016. I el cert és que aquest nouSUV­ho té tot per ser un èxit: dis­seny atrac­tiu, tec­no­lo­gia útil, bon com­por­ta­ment di­nà­mic, gam­ma per tri­ar i un preu in­teres­sant.

Del seu dis­seny el pri­mer que cri­da l’aten­ció és la sem­blan­ça ra­o­na­ble amb el Porsc­he Ma­can. Vist de ca­ra, es­clar. No és mala co­sa que et com­pa­rin amb una re­fe­rèn­cia, en­ca­ra que el cot­xe en qües­tió mi­li­ti en una al­tra di­vi­sió. El dis­seny dels an­ti­boi­ra, amb qua­tre ele­ments qua­drats, en té la cul­pa i tam­bé la for­ma dels fars que es pro­lon­guen pel la­te­ral apun­tant al mun­tant.

En tot cas, la part fron­tal, amb una ori­gi­nal gra­e­lla da­van­te­ra de­no­mi­na­da ti­ger-no­se (nas de ti­gre) re­sul­ta molt agra­da­ble a la vista. Afe­geix ele­ments de ca­ràc­ter com un ca­pó mar­cat amb du­es lí­ni­es que re­al­cen el dis­seny. Kia tam­bé ha fet una bo­na fei­na a l’in­te­ri­or, amb un dis­seny fun­ci­o­nal que és a la ve­ga­da pràc­tic i cà­lid. Els plàs­tics del ta­bli­er són de tac­te tou i la pan­ta­lla mul­ti­fun­ci­o­nal, que pot ser de 7 o 8 pol­za­des, es­tà molt ben in­te­gra­da al con­junt del ta­bli­er. Les pla­ces da­van­te­res són bas­tant àm­pli­es i en les poste­ri­ors po­den vi­at­jar amb prou am­pli­tud tres per­so­nes. El ban­quet poste­ri­or és fix –no es des­pla­ça– però a can­vi el res­pat­ller s’in­cli­na per fer fe­li­ços els pa­res que vi­at­gen amb nens. Hi ha buits a les por­tes i xar­xes als res­pat­llers per a ob­jec­tes. El re­po­sa­bra­ços cen­tral és aba­ti­ble i té dos buits per a be­gu­des. Els se­ients da­van­ters po­den por­tar ca­le­fac­ció, ven­ti­la­ció o re­gu­la­ció elèc­tri­ca. El male­ter té 503 li­tres de capa­ci­tat amb una for­ma molt apro­fi­ta­ble.

Op­ci­o­nal­ment, s’ofe­reix una

Aquest SUV es­tà cri­dat a l’èxit pel dis­seny, la tec­no­lo­gia, la bo­na di­nà­mi­ca i un preu molt in­teres­sant

Mi­llor en tot. Des­ta­ca el seu agra­da­ble com­por­ta­ment di­nà­mic a la car­re­te­ra, efi­caç i pre­cís i sen­se ba­lan­ce­jos. L’aca­bat GT Line in­clou fars de boi­ra LED i llan­tes de 19 pol­za­des

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.