Pre­mi per a la Fun­da­ció Map­fre

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS - L’OPEL AS­TRA EDICIÓ2017

Els pre­mis Cot­xe de l’Any dels Lec­tors 2016 han dis­tin­git amb el pre­mi Ins­ti­tu­ci­o­nal de Mo­tor a la Fun­da­ció Map­fre. Es trac­ta d’un re­co­nei­xe­ment a la tas­ca des­in­te­res­sa­da que aques­ta fun­da­ció desen­vo­lu­pa des del 1975. Per a Je­sús Mon­clús, director de pre­ven­ció i se­gu­re­tat vi­à­ria de la Fun­da­ció Map­fre, “és un ho­nor re­bre aquest pre­mi que en­te­nem com un re­co­nei­xe­ment del­mo­del­com­pac­te del cons­truc­tor ale­many s’ha al­çat amb el tri­omf en la ca­tor­ze­na edi­ció d’aquest pre­mi.

Es dó­na la cir­cums­tàn­cia que l’As­tra ja va vèn­cer en aquest guar­dó en l’edi­ció del 2010, per la qual­co­sa­es­pre­sen­ta­co­mel­se­gon ve­hi­cle que ho acon­se­gueix en du­es oca­si­ons tal com va fer-ho el FordMon­de­o­el2008i­el 2015. Els ri­vals­del’As­tra­pe­ra­a­quest­pre­mi han es­tat el Fi­at 500 X, Hyundai Tuc­son, Vol­vo XC90, Re­nault Kad­jar i Maz­da CX-3. Pi­lar bà­sic del’es­tra­tè­gi­a­de­pro­duc­ted’Opel, el fla­mant As­tra ar­ri­ba­am­bun es­til fresc imol­tac­tu­al­dis­po­sa­ta­do­nar­guer­ra­e­nun­seg­ment­del­mer­cat ter­ri­ble­ment com­pe­ti­tiu.

D’al­tra ban­da, el nou As­tra des­ta­ca per ser el pri­mer que tras­lla­da, al seg­ment dels com­pac­tes, tec­no­lo­gi­es fins ara re­ser­va­des a mo­dels d’al­ta gam­ma i de seg­ments su­pe­ri­ors. D’aques­ta ma­ne­ra, els en­gi­nyers han sot­mès el mo­del a un ri­go­rós pro­gra­ma d’apri­ma­ment que li ha per­mès re­bai­xar el pes fins a200kg, de­pe­nent de la ver­sió. Ai­xò ha es­tat pos­si­ble, en­tre al­tres co­ses, grà­ci­es a l’ús de ma­te­ri­als lleu­gers i ul­tra­re­sis­tents. Aques­ta re­duc­ció ha re­ver­tit en una agi­li­tat més gran, més con­fort de con­duc­ció i una re­bai­xa del con­sum de com­bus­ti­ble. La­gam­ma­me­cà­ni­ca dis­po­sa de mo­tors tur­bo­a­li­men­tats a la nos­tra con­tri­bu­ció a l’anàlisi, la pre­ven­ció i la re­duc­ció dels ac­ci­dents de tràn­sit, que ca­da dia lle­ven la vi­da de mol­tes per­so­nes i que oca­si­o­nen le­si­ons tan greus que can­vi­en com­ple­ta­ment el rumb de mi­lers de fa­mí­li­es”. I afe­geix, no sen­se raó: “Són xi­fres alar­mants, que te­nim l’obli­ga­ció de com­ba­tre, i per aques­ta raó la Fun­da­ció Map­fre ha po­sat de ga­so­li­na i di­è­sel, am­bu­na ci­lin­dra­da­mà­xi­mad’1,6 li­tres. L’ofer­ta de gasoil cons­ta d’un únic mo­tor 1.6CDTI­dis­po­ni­ble­en­dos ni­vells de po­tèn­cia, de 110 i 136 CV. La gam­ma de ga­so­li­na ar­ren­ca amb un tres ci­lin­dres 1.0 Eco­tec Tur­bo de 105 CV. Aquest mo­tor pot anar com­bi­nat amb can­vi ma­nu­al o un au­to­ma­tit­zat Easy­tro­nic. Per so­bre, s’ofe­reix el mo­tor 1.4 Eco­tec Tur­bo­de­qua­tre­ci­lin­dre­samb125 o 150 CV. Fa 4,37 me­tres de lon­gi­tud (gai­re­bé cinc cen­tí­me­tres menys que el seu pre­de­ces­sor) i 1,46 me­tres d’al­tu­ra (2,6 cen­tí­me- el fo­cus en una cam­pa­nya am­bi­ci­o­sa, de­no­mi­na­da Ob­jec­tiu Ze­ro Ac­ci­dents, que és una cri­da a la mo­bi­lit­za­ció, a la cons­ci­en­ci­a­ció i a l’edu­ca­ció, però molt es­pe­ci­al­ment a la to­le­ràn­cia ze­ro da­vant les in­frac­ci­ons, a no res­pec­tar els lí­mits de ve­lo­ci­tat, a no con­su­mir al­co­hol i dro­gues qu­an es con­du­eix i a no cor­dar-se el cin­tu­ró de se­gu­re­tat”. tres més baix). Al­guns dels ele­mentsd’as­sis­tèn­ci­a­a­la­con­duc­ció que ja te­nia l’an­te­ri­or As­tra han es­tat mi­llo­rats en el nou mo­del. Per exem­ple, el sis­te­ma de re­co­nei­xe­ment de se­nyals ara tam­bé pren la informació del na­ve­ga­dor, a més de la cà­me­ra ubi­ca­da al pa­ra­bri­sa per do­nar una informació més­fi­a­ble. D’al­tra ban­da, és el pri­mer Opel que in­cor­po­ra el ser­vei d’as­sis­tèn­cia i con­nec­ti­vi­tat per­so­nal Opel OnS­tar des del llan­ça­ment.

Si el cot­xe del ge­ner va ser el Re­naultTa­lismán, pel­que­res­pec­ta a la vo­ta­ció del fe­brer, tres nous can­di­dats s’in­cor­po­ren a la nò­mi­na d’as­pi­rants al pre­mi Cot­xe de l’Any dels Lec­tors 2017. Una se­lec­ció de mo­dels que tor­na a te­nir al mer­cat dels SUV (sport uti­lity ve­hi­cle) co­ma pro­ta­go­nis­ta.

En­pri­mer lloc, Ja­guar pre­sen­ta la se­va pri­me­ra pro­pos­ta off-ro­ad amb el nou F-PA­CE, un es­pec­ta­cu­lar SUV de mi­da mit­ja­na i mar­cat ca­ràc­ter es­por­tiu, que no re­nun­cia a l’ex­clu­si­vi­tat i imat­ge dis­tin­ti­va que tant ca­rac­te­rit­za la fir­ma bri­tà­ni­ca.

Ai­xí ma­teix, els fa­bri­cants Volkswa­gen i Kia s’afe­gei­xen a la llui­ta pel pre­mi amb les no­ves ge­ne­ra­ci­ons de dos mo­dels de con­tras­tat èxit co­mer­ci­al com són els Ti­guan i l’Spor­ta­ge. Du­es au­tèn­ti­ques re­fe­rèn­ci­es al sec­tor dels SUV­com­pac­tes.

Els lec­tors po­den vo­tar els seus fa­vo­rits en­tre to­tes les no­ve­tats que es va­gin pre­sen­tant ca­da mes

La Fun­da­ció Map­fre es­truc­tu­ra la se­va fei­na en­torn de cinc àre­es d’ac­ció es­pe­ci­a­lit­za­des, com la de pre­ven­ció i se­gu­re­tat vi­à­ria

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.