So­bre fí­si­ca i se­gu­re­tat

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

a uns di­es es de­di­ca­va aques­ta ma­tei­xa co­lum­na d’opi­nió a po­sar so­bre la tau­la el te­ma de les pro­ves au­to­mo­bi­lís­ti­ques de xoc efec­tu­a­des en la­bo­ra­to­ris es­pe­ci­a­lit­zats. En aques­ta oca­sió, es trac­ta­va de re­la­ti­vit­zar les da­des ob­tin­gu­des pels cot­xes ra­di­o­gra­fi­ats, a cau­sa que el fet de conèi­xer per en­da­vant els re­qui­sits de l’exa­men per­met que els fa­bri­cants tre­guin gai­re­bé sem­pre bo­na no­ta. Avui, en can­vi, la ma­tè­ria de l’ar­ti­cle gi­ra­rà al vol­tant dels pa­rà­me­tres dic­ta­mi­nats per la fí­si­ca, la ci­èn­cia més im­por­tant qu­an es trac­ta d’ana­lit­zar el grau de se­gu­re­tat que ca­rac­te­rit­za­rà a qual­se­vol ar­te­fac­te mo­to­rit­zat capaç d’exer­cir com a mit­jà de trans­port per car­re­te­ra.

Mol­tes per­so­nes s’afer­ren a la idea er­rò­nia que els au­to­mò­bils van gua­nyant en­ters pro­gres­si­va­ment en qües­tió de se­gu­re­tat en pro­por­ci­ons si­mi­lars a les quals vé­nen as­so­ci­a­des a la mi­da de les se­ves car­ros­se­ri­es. Si el prisma ele­git per con­tem­plar la qües­tió és el d’un cas de xoc en­tre dos cot­xes de di­fe­rents mi­des, aques­ta afir­ma­ció po­dria ac­cep­tar-se com par­ci­al­ment cer­ta, ja que el mo­del de me­nor mas­sa se­rà en la ma­jo­ria dels ca­sos el que sor­ti­rà més mal pa­rat. El se­cret rau en la quan­ti­tat d’ener­gia que hau­rà d’ab­sor­bir ca­da un dels ve­hi­cles im­pli­cats, un fac­tor que ator­ga un avan­tat­ge clar a l’ac­ci­den­tat de pes su­pe­ri­or.

Sen­se menys­pre­ar les es­ta­dís­ti­ques

Els cot­xes més se­gurs són aquells que des­ta­quen per una res­pos­ta no­ble a la car­re­te­ra i que per­me­ten evi­tar el pe­rill

de xocs, la se­gu­re­tat és un uni­vers ge­gan­tí re­git per la fí­si­ca que va molt més en­llà de les con­se­qüèn­ci­es que té una sim­ple col·li­sió en­tre ve­hi­cles. Pro­ba­ble­ment, en l’ac­tu­a­li­tat no exis­teix una ca­te­go­ria tan fi­a­ble com els SUV de ta­lla gran da­vant un im­pac­te con­tra un al­tre cot­xe.

Però no s’ha d’obli­dar que l’au­to­mò­bil més se­gur ha es­tat sem­pre aquell que és capaç de res­pon­dre mi­llor a les or­dres dic­ta­des pel con­duc­tor qu­an es trac­ta d’in­ten­tar evi­tar un ac­ci­dent. I en aques­ta tes­si­tu­ra, sem­blen més fi­a­bles els mo­dels lleu­gers i ma­ne­ja­bles del mer­cat, els mes­tres del di­na­mis­me que fo­men­ten l’art de l’es­ca­pis­me da­vant el pe­rill.

A cau­sa dels ca­pri­cis de la fí­si­ca, a més, re­sul­ta in­dis­cu­ti­ble que el ni­vell de se­gu­re­tat d’un cot­xe es­tà di­rec­ta­ment re­la­ci­o­nat amb el punt en el qual es tro­ba el seu cen­tre de gra­ve­tat. Com més avall si­gui, més bo­na se­rà la se­va res­pos­ta di­nà­mi­ca en qual­se­vol con­di­ció d’ús, i per tant, tam­bé s’in­cre­men­ta­rà l’es­ta­bi­li­tat. Per molt que aju­din els sis­te­mes elec­trò­nics d’as­sis­tèn­cia al con­duc­tor, aquests fo­llets que im­pe­dei­xen el blo­queig de les ro­des i que evi­ten els der­ra­pat­ges, la fí­si­ca con­ti­nua im­po­sant les lleis re­la­ci­o­na­des amb el pes i l’al­tu­ra en el mo­ment de fre­nar i gi­rar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.