Nis­san NP300

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU 4 ci­lin­dres. Tur­bo­di­è­sel

2.299cc 163 CV a 3.750 rpm 172 km/h 12 se­gons

6,4 li­tres 530/185/180 cm

2.023 kg 1.047 li­tres Cinc anys o 160.000 km nis­san.es 30.605€ CV tur­bo i 190 CV bi­tur­bo. Amb aquest nou bloc, as­so­ci­at a un can­vi ma­nu­al de sis ve­lo­ci­tats o a un au­to­mà­tic de set, el pick-up ni­pó cer­ti­fi­ca 6,4 li­tres de mit­ja­na als 100 km (amb emis­si­ons de CO de 169 grams), co­sa que sig­ni­fi­ca una re­duc­ció en el seu con­sum de fins a un 24% res­pec­te a la me­cà­ni­ca an­te­ri­or de 2,5 li­tres. Dit en al­tres pa­rau­les, un es­tal­vi apro­xi­mat en com­bus­ti­ble de 1.500 eu­ros als tres anys.

Es­tè­ti­ca­ment, l’NP300 Navara llu­eix un po­sat agres­siu, amb la clàs­si­ca gra­e­lla en V de Nis­san, un ca­pó mus­cu­lós, la­te­rals fluids i fars led ti­pus bu­me­rang. Dis­po­ni­ble amb qua­tre aca­bats (Vi­sia, Acen­ta, N-Co­nec­ta i Tek­na) en con­fi­gu­ra­ció Do­ble Ca­bi­na i King Cab –i ver­sió xas­sís ca­bi­na– es­tà ja a la ven­da per un preu des de 19.490 eu­ros al ca­nal pri­vat, amb cam­pa­nyes in­clo­ses i sen­se im­pos­tos.

190 CV 184 km/h 10,8 se­gons 6,4 li­tres 34.441€

del Nis­san Navara es po­sa de ma­ni­fest grà­ci­es a la se­va ex­ten­sa llis­ta d’equi­pa­ments tec­no­lò­gics d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció, in­clo­ent-hi cà­me­ra de 360º i sis­te­ma an­ti­col·li­sió fron­tal amb ra­dar, l’únic pick-up que els ofe­reix Les llan­tes de 18”, els es­gla­ons...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.