Ti­po 1.3 Mul­ti­jet

A la ven­da des de 9.900 eu­ros, en car­ros­se­ria de qua­tre por­tes, el nou Fi­at Ti­po apos­ta per un es­til ex­te­ri­or mo­dern i un in­te­ri­or sen­zill i fun­ci­o­nal

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - Francesc Pla

im­ple, però com­plet. Sen­zill, però no de bai­xa qua­li­tat. Ai­xí és el nou Fi­at Ti­po, en una no­va ge­ne­ra­ció que bus­ca so­bre­tot re­e­di­tar l’èxit d’un au­to­mò­bil com­pac­te per a la fa­mí­lia, per a con­duc­tors pràc­tics que bus­quen el va­lor cor­rec­te amb un preu atrac­tiu.

Con­ce­but com una ber­li­na de tres vo­lums, amb­ma­le­ter se­pa­rat, ésun­cot­xe sen­se or­na­ments, sen­se co­ses su­pèr­flu­es en les se­ves for­mes, se­gons pa­rau­les dels ma­tei­xos res­pon­sa­bles del dis­seny. Però aques­ta car­ros­se­ria ini­ci­al de qua­tre por­tes do­na­rà pas a una se­go­na de cinc por­tes o hatch­back (maig), i tam­bé a una ter­ce­ra de ti­pus fa­mi­li­ar (se­tem­bre).

En qual­se­vol cas, el nou Ti­po ofe­reix un in­te­ri­or am­pli i fun­ci­o­mes nal, mal­grat les se­ves mi­des com­pac­tes: 4,53 me­tres de lon­gi­tud. D’aques­ta ma­ne­ra, al seu in­te­ri­or ca­ben cò­mo­da­ment cinc pas­sat­gers, amb tres pla­ces poste­ri­ors re­als i el mi­llor es­pai per a les ca­sen­sors Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU 4 ci­lin­dres. Di­è­sel

1.248cc 95 CV a 3.750 rpm

180 km/h 11,7 se­gons

4,1 li­tres 453/179/149 1.355 kg 520 li­tres Dos anys sen­se lí­mit de km

fi­at.es 11.800€

Fi­at tor­na als seus orí­gens amb el nou Ti­po, una ber­li­na com­pac­ta eco­nò­mi­ca i fun­ci­o­nal amb una bo­na capa­ci­tat in­te­ri­or

El Ti­po és un ve­hi­cle glo­bal que Fi­at fa­bri­ca a Tur­quia i que es co­mer­ci­a­lit­za­rà a 40 mer­cats di­fe­rents. La se­va con­duc­ció és sen­zi­lla, amb pri­o­ri­tat per a la co­mo­di­tat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.