Fit­xa tèc­ni­ca

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA -

duc­tor pot comp­tar amb l’ajut de sis­te­mes­co­mun­fre mul­ti­col·li­sió, una cà­me­ra mul­ti­fun­ció amb as­sis­tent de sor­ti­da in­vo­lun­tà­ria de car­ril, un de­tec­tor de se­nyals de cir­cu­la­ció o un sen­sor d’an­gle mort. En op­ció, l’Al­ham­bra pot in­cor­po­rar ai­xí ma­tei­xunCon­trol de Xas­sís Adap­ta­tiu DCC, amb adap­ta­ció de la du­re­sa de la sus­pen­sió.

Una al­tra vir­tut de l’Al­ham­bra és la se­va ex­tra­or­di­nà­ria ac­ces­si­bi­li­tat, po­ten­ci­a­da amb la pos­si­bi­li­tat op­ci­o­nal de gau­dir de l’ober­tu­ra iel tan­ca­men­te­lèc­tric­de­por­tes cor­re­dis­ses la­te­rals i de la con­tra­por­ta poste­ri­or. La dis­tri­bu­ció de l’es­pai in­te­ri­or és ex­cel·lent: pot te­nir set se­ients in­de­pen­dents en con­fi­gu­ra­ció 2+3+2, una op­ció més que re­co­ma­na­ble (831 eu­ros), ate­ses les se­ves grans pos­si­bi­li­tats. Tam­bé es­de­vé una ex­cel·lent al­ter­na­ti­va fer ús de l’op­ció de se­ients per a nens in­te­grats, si vi­at­gem so­vint amb ocu­pants que els ne­ces­si­ten.

Ren­di­ment me­cà­nic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.