El do­ble d’es­por­tiu

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS - Al­bert Al­si­na UNA MI­CA MÉS

n pocs me­sos la mar­ca de Taiwan ha pre­sen­tat un bon ven­tall de nous pro­duc­tes en el seg­ment dels es­cú­ters. I ho ha fet, so­bre­tot, per mar­car una cer­ta ten­dèn­cia cap a l’es­por­ti­vi­tat. Per ai­xò els Joymax te­nen aques­ta au­rè­o­la de GT (Gran Tu­ris­me) amb un plus d’es­por­ti­vi­tat i tec­no­lo­gia. Una du­a­li­tat que li va com l’anell al dit a aquest pro­duc­te que ara dis­po­sa de cinc anys de ga­ran­tia a Es­pa­nya.

Com ja es va po­der com­pro­va­ram­bel seu ger­mà pe­tit de 125cc, SYM ha do­tat aquest Joymax 300i ABS S&S Sport de les mi­llors ga­les per fer-se un lloc en­tre les op­ci­ons de com­pra més desit­ja­bles en el mer­cat eu­ro­peu. Per ai­xò ha co­men­çat per una imat­ge més agres­si­va i di­nà­mi­ca i amb una car­ros­se­ria més fer­ma i es­pec­ta­cu­lar. Dis­po­sa de llums di­ürns de LED amb un fron­tal més po­de­rós. Les llan­tes con­te­nen un en­ri­be­tat en co­lor ver­mell. El se­ient es pre­sen­ta amb el nom del mo­del bro­dat al res­pat­ller i do­ble cos­tu­ra, ai­xí com al­guns tocs més de per­so­na­lit­za­ció que ge­ne­ren un con­junt de no­ta­ble i per­cep­ti­ble qua­li­tat vi­su­al.

La pre­sèn­cia es­tè­ti­ca ha gua­nyat tant com ho ha fet en l’apar­tat mo­triu. Aquest SYM dis­po­sa d’un pro­pul­sor mo­no­ci­lín­dric re­git per in­jec­ció elec­trò­ni­ca Kei­hin i re­fri­ge­ra­ció lí­qui­da per ofe­rir la gens menys­pre­a­ble xi­fra de 30 CV de po­tèn­cia mà­xi­ma. Ai­xí, el mo­tor de 278,3 cen­tí­me­tres cú­bics de 4 temps amb un es­tu­di­at sis­te­ma de re­fri­ge­ra­ció i lu­bri­ca­ció de bai­xa pres­sió acon­se­gueix un fun­ci­o­na­ment molt efi­ci­ent i ga­ran­teix una lon­ge­vi­tat més gran. Per si fos poc, aquest mo­del té un toc d’ex­clu­si­vi­tat grà­ci­es a la in­cor­po­ra­ció d’un sis­te­ma au­to­mà­tic de pa­ra­da mo­men­tà­nia del mo­tor ano­me­nat Start & Stop, amb el qual es re­du­eix al mà­xim el con­sum de com­bus­ti­ble i les emis­si­ons de ga­sos de l’es­ca­pa­ment. Tam­bé in­flu­eix en els perí­o­des de re­vi­si­ons i ofe­reix una con­duc­ció més sò­bria i cò­mo­da. El SYM s’atu­ra per si sol i tor­na a ar­ren­car qu­an es gi­ra el puny del gas per ac­ce­le­rar. Ai­xí de fà­cil. Grà­ci­es a aquest pro­pul­sor, aquest Joymax 300i ABS S&S Sport pot sor­tir de la ciu­tat i in­cor­po­rar-se a les vi­es rà­pi­des amb un ni­vell de pres­ta­ci­ons òp­tim. Tam­bé per­met es­ca­par-se per al­gu­na car­re­te­ra con­ven­ci­o­nal amb re­volts per a gau­di del con­duc­tor.

Aques­tes in­cor­po­ra­ci­ons tec­no­lò­gi­ques en el pro­pul­sor s’es­te­nen cap a l’apar­tat de se­gu­re­tat, ja que els res­pon­sa­bles de la mar­ca del grup Sa­nyang (un dels deu fa­bri­cants de mo­tos més grans del món) han col·lo­cat el sis­te­ma de fre­na­da ABS Bosch 9 M. El mi­llor sis­te­ma de fre­na­da an­ti­blo­queig d’es­cú­ters en l’ac­tu­a­li­tat, com­pac­te i amb un pes molt con­tin­gut (de tan sols 700 grams), i amb el qual el Joymax pas­sa de so­bres l’obli­ga­to­ri­e­tat d’ha­ver de te­nir aquests sis­te­mes a par­tir d’aquest any 2016.

DI­MEN­SI­ONS Al­çà­ria del se­ient Dis­tàn­cia en­tre ei­xos Di­pò­sit Pes PREU WEB

n/d 1.530mm 12 li­tres 192 kg 4.799 € sym.com.es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.