Al­ta cos­tu­ra fran­ce­sa

La Vanguardia (Català) - Motor - - PORTADA - Da­ni­el Bal­cells

DS Au­to­mò­bils, úni­ca mar­ca de lu­xe fran­ce­sa, per­ta­nyent al Grup PSA i que des de fa temps ope­ra de for­ma au­tò­no­ma de Ci­troën, aca­ba de com­ple­tar la se­va gam­ma–de mo­ment– am­bla pre­sen­ta­ció dels re­no­vats DS 3 i DS 3 Cà­brio. Des­prés d’un in­tens 2015, amb l’ac­tu­a­lit­za­ció del DS 5 i els nous DS 4 i DS 4 Cross­back, la fir­ma gal·la se cen­tra ara en el resty­ling del seu pri­mer mo­del, l’au­to­mò­bil que su­po­sar el nai­xe­ment de la mar­ca, amb gai­re­bé 600.000 uni­tats ve­nu­des fins avui, i en va es­ta­blir les ba­ses con­cep­tu­als, pri­mer amb el se­gell Dis­tinc­ti­ve Se­ri­es (DS) a tall de ver­si­ons de lu­xe del fa­bri­cant dels dos chev­rons, i des­prés ja com a fir­ma au­tò­no­ma.

Des de la se­va co­mer­ci­a­lit­za­ció, el 2010, el DS 3 ha con­ven­çut 390.000 cli­ents a tot el món grà­ci­es a la pe­cu­li­ar combinació de pro­xi­mi­tat i ex­clu­si­vi­tat, sim­pa­tia i so­bri­e­tat, jo­ven­tut i tra­di­ció.

Als seus gens en­ca­ra són vi­si­bles, sei­xan­ta anys des­prés, l’he­rèn­cia es­tè­ti­ca del lle­gen­da­ri DS del 1955. Les ver­si­ons 2016 del DS 3 i DS 3 Cà­brio con­ser­ven els trets bà­sics d’iden­ti­tat que con­for­men la se­va per­so­na­li­tat par­ti­cu­lar, com el sos­tre flo­tant, l’aca­ba­ment de dos tons de la car­ros­se­ria o la lí­nia de cin­tu­ra amb el tí­pic dis­seny d’ale­ta de tau­ró. La sim­pli­ci­tat con­ti­nua pre­do­mi­nant en la part poste­ri­or, amb nous llums de LED 3D, men­tre que el fron­tal –que és el que més can­via– es­tre­na una ca­lan­dra ver­ti­ca­lit­za­da més àm­plia de for­ma he­xa­go­nal amb un con­torn cro­mat que es pro­lon­ga cap a les òp­ti­ques, ara amb una no­va fir­ma llu­mi­no­sa amb tres mò­duls LED, i els an­ti­boi­ra a tra­vés de les du­es clàs­si­ques ale­tes dou­ble wings de DS. Amb aquests can­vis, la sug­ge­ri­do­ra lí­nia d’ur­bà po­li­va­lent fran­cès gua­nya ex­pres­si­vi­tat i di­na­mis­me, però sen­se re­sul­tar agres­siu.

RE­FI­NA­MENT DE LU­XE

Con­ce­but i dis­se­nyat a Pa­rís, els es­ti­lis­tes i dis­se­nya­dors s’han abo­cat a la re­cer­ca de l’ex­cel·lèn­cia apli­ca­da a un au­to­mò­bil de ciu­tat amb un es­til jo­ve que re­flec­tei­xi l’art de viu­re a la fran­ce­sa. Per ai­xò han ju­gat amb les múl­ti­ples pos­si­bi­li­tats de per­so­na­lit­za­ció (15 llan­tes de 16 o 17, 10 car­cas­ses de re­tro­vi­sors, 10 strip­pings, ban­des del ta­bli­er, poms del can­vi, guar­ni­ments, cos­tu­res...) fins a as­so­lir 78 com­bi­na­ci­ons de co­lors de car­ros­se­ria/sos­tre, amb qua­tre tons per a la ca­po­ta de te­la i qua­tre més per a la de xa­pa, in­clo­ent els nous tons ver­mell Aden i mar­ró To­pa­ze, i més de tres mi­li­ons amb el con­junt d’ele­ments mo­di­fi­ca­bles ex­te­ri­ors i in­te­ri­ors. A l’ha­bi­ta­cle, a l’avant­guar­da de les ten­dèn­ci­es i ins­pi­rat en el món de la mo­da, es­tre­na nous aca­bats en ne­gre Ba­salt i es­que­ma de bra­ça­let –ex­clu­siu de DS– per a la con­fec­ció dels se­ients en cuir nap­pa.

LA TEC­NO­LO­GIA

La con­nec­ti­vi­tat és un in­gre­di­ent clau en el nou DS 3, que fa ser­vir una no­va pan­ta­lla tàc­til de 7” com a co­man­da­ment de con­trol per a la cli­ma­tit­za­ció, la rà­dio o el na­ve­ga­dor –20 bo­tons eli­mi­nats– i per as­so­ci­ar smartp­ho­nes amb Ap­ple CarP­lay per als iP­ho­ne, i Mir­ror Link per a ter­mi­nals An­droid. L’equi­pa­ment pot comp­tar amb ser­veis de con­ne­xió or­ga­nit­zats a qua­tre packs ( as­sis­tan­ce, mo­ni­to­ring, map­ping, & tracking) i no­ves fun­ci­o­na­li­tats de se­gu­re-

El DS 3 2016 con­ser­va els trets bà­sics de la se­va iden­ti­tat es­tè­ti­ca: sos­tre flo­tant, car­ros­se­ria de dos tons o lí­nia de cin­tu­ra amb el dis­seny d’ale­ta de tau­ró

tat, com el Ac­tiv City Brake o la in­teres­sant cà­me­ra de vi­sió poste­ri­or.

Pel que es re­fe­reix a les mo­to­rit­za­ci­ons, la gam­ma és àm­plia i es com­pon d’un to­tal de vuit va­ri­ants: cinc mo­tors ga­so­li­na, tres dels quals tri­ci­lín­drics Pu­reTech de 82, 110 i 130 CV; dos THP de 165 i 208 CV, i tres di­è­sel Blue-HDi, de 75, 100 i 120 CV. Se­gons ver­sió, po­den anar as­so­ci­ats tam­bé a la no­va cai­xa au­to­mà­ti­ca de sis ve­lo­ci­tats EAT6, que ofe­reix un fun­ci­o­na­ment su­au i rà­pid, amb fins a un 40% de re­duc­ció en els temps de can­vi en­tre re­la­ci­ons. Les ta­ri­fes del nou DS 3, que ar­ri­ba­rà als con­ces­si­o­na­ris a l’abril, os­cil·len en­tre els 17.330 i els 24.255 €, men­tre que per al Cà­brio els preus van dels 20.130 als 27.055 €.

Per a aquells cli­ents que, a més de bus­car dis­seny, es­til i tec­no­lo­gia, vo­len al­tes pres­ta­ci­ons, DS Au­to­mò­bils ha desen­vo­lu­pat el DS 3 Per­for­man­ce, pri­mer mem­bre de la nissaga di­nà­mi­ca de la mar­ca. Equi­pat amb un mo­tor ga­so­li­na 1.6 THP que ren­deix 208 CV i 308 Nm de pa­rell, pre­pa­rat pel de­par­ta­ment de com­pe­ti­ció de la fir­ma fran­ce­sa, en­car­na la fa­ce­ta es­por­ti­va del mo­del. El seu es­pe­rit pres­ta­ci­o­nal es ma­ni­fes­ta a tra­vés d’una cai­xa ma­nu­al de sis mar­xes amb es­gla­o­na­ment adap­tat, un di­fe­ren­ci­al de llis­ca­ment li­mi­tat de ti­pus Tor­sen, sus­pen­si­ons i frens de desen­vo­lu­pa­ment es­pe­cí­fic, al­tu­ra re­bai­xa­da en 15 mm i vi­es ei­xam­pla­des 26 mm da­vant i 14 mm dar­re­re.

Amb llan­tes de 18”, do­ble sor­ti­da d’es­ca­pa­ment i una am­bi­en­ta­ció in­te­ri­or més ra­cing, es pre­sen­ta en dos aca­bats: DS 3 Per­for­man­ce (27.290 eu­ros) i DS 3 Per­for­man­ce Black Spe­ci­al, que com­bi­na una car­ros­se­ria ne­gra mat amb un sos­tre co­lor Gold Pe­arl i cos­ta 30.290 €, o 32.090 € el Cà­brio.

Cinc pla­ces. El DS 3 Cà­brio, que és l’únic des­ca­po­ta­ble de cinc se­ients que hi ha al mer­cat, ofe­reix un gran con­fort acús­tic i una in­so­no­rit­za­ció ex­cel·lent. Amb qua­tre ca­po­tes de lo­na di­fe­rents, el me­ca­nis­me es pot obrir fins a 120 km/h.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.