Pro­to­tips amb nom de ball

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

Du­rant dè­ca­des, fins a l’ar­ri­ba­da dels to­pò­nims, per a l’elec­ció del nom d’un dels seus mo­dels Se­at va re­cór­rer a nú­me­ros i xi­fres. Pri­mer (des del 1953 al 1966) fe­ien re­fe­rèn­cia a la ci­lin­dra­da, com va ser el cas dels re­cor­dats Se­at 1.400, 1.500, 600, 850... Des­prés, en­tre el 1968 i el 1976, la de­no­mi­na­ció tri­a­da te­nia l’ori­gen en el nú­me­ro de desen­vo­lu­pa­ment del pro­jec­te ori­gi­nal de Fi­at. Va ser l’èpo­ca dels 124, 127, 128, 131, 132, 133... El Rit­mo, el 1979, va ser el pri­mer amb un nom en lloc d’un nú­me­ro. Més tard ar­ri­ba­ria el Fu­ra i des­prés de l’eta­pa amb Fi­at ar­ri­ba­ria l’èpo­ca es­pa­nyo­la, ini­ci­a­da el 1982 amb el Ron­da, l’Ibi­za, el To­le­do i el Le­ón com a exem­ples més exi­to­sos que con­ti­nu­en vi­gents en la gam­ma. Amb l’ar­ri­ba­da del nou se­gle, els con­cept que ha­vi­en de di­bui­xar l’ho­rit­zó es­tè­tic de la mar­ca es van ba­te­jar amb noms de balls lla­tins. Ai­xí van néi­xer el Tan­go, el Bo­le­ro i el Sal­sa.

curts amb un cert com­po­nent des­crip­tiu.

Però no no­més les ciu­tats han de­fi­nit el ca­tà­leg de Se­at en les úl­ti­mes dè­ca­des. A més dels cone­guts, Ron­da, Má­la­ga, Mar­be­lla, Ibi­za, Cór­do­ba, Le­ón, In­ca o Al­tea, tam­bé hi ha ha­gut es­pai per a mo­nu­ments (Al­ham­bra) o ri­es (Aro­sa). En aques­ta lí­nia ana­ven els al­tres noms es­tu­di­ats per al nou cros­so­ver, que es po­dia ha­ver ano­me­nat Tei­de, per la mun­ta­nya ca­nà­ria, o Aran, amb re­fe­rèn­cia a la vall ca­ta­la­na. Tots dos amb una clara as­so­ci­a­ció a la na­tu­ra­le­sa i els es­pais a l’ai­re lliu­re que exal­ta el ca­ràc­ter aven­tu­rer d’aquest tot­ca­mí.

TÉ LES PA­TENTS

La di­fi­cul­tat que com­por­ta tro­bar un nom sen­se di­fe­rents ac­cep­ci­ons als di­fe­rents pa­ï­sos i mer­cats en els quals es co­mer­ci­a­lit­za­rà el ve­hi­cle, su­ma­da a la in­gent quan­ti­tat de pa­tents i re­gis­tres pre­ven­tius d’em­pre­ses i com­pa­nyi­es de tot el món que ope­ren als més di­ver­sos sec­tors con­ver­tei­xen el “bap­tis­me co­mer­ci­al” d’un au­to­mò­bil en un ve­ri­ta­ble mal­de­cap per als seus res­pon­sa­bles.

Són ben cone­gu­des al­gu­nes fa­mo­ses en­so­pe­ga­des a l’ho­ra de desig­nar un mo­del: Nis­san Mo­co, Maz­da La­pu­ta, Fi­at Ma­rea, Ford Cor­ri­da oMit­su­bis­hi Pa­je­ro són no­més al­guns exem­ples de mo­dels re­als –no tots co­mer­ci­a­lit­zats al nos­tre pa­ís– de sin­gu­lar i qües­ti­o­na­ble de­no­mi­na­ció. El cas més re­cent de nom con­tro­ver­tit, que ha re­que­rit un can­vi in ex­tre­mis per no com­pro­me­tre el seu èxit, ha es­tat el del Ta­ta Zi­ca. La coin­ci­dèn­cia fo­nè­ti­ca amb el vi­rus ha obli­gat el ge­gant in­di a subs­ti­tuir-lo pel de Tiago per desig­nar d’una for­ma més asèp­ti­ca el pe­tit i ama­ble mo­del ur­bà.

Les lle­tres, els nú­me­ros, les sè­ri­es o les com­bi­na­ci­ons de tots dos són un re­curs menys com­pro­mès per als fa­bri­cants però no exempt de pro­ble­mes. Mol­tes s’iden­ti­fi­quen amb una de­ter­mi­na­da mar­ca i en oca­si­ons re­sul­ta més di­fí­cil con­nec­tar amb un mo­del fent ser­vir si­gles, so­vint bui­des de con­tin­gut o sig­ni­fi­cat.

Un nom curt, que so­ni bé en tots els idi­o­mes, i que trans­me­ti va­lors o sen­sa­ci­ons però lliu­re de se­go­nes in­ter­pre­ta­ci­ons és el desit­jat en­ca­ra que, com acos­tu­ma a pas­sar, per un mo­tiu o un al­tre, la mi­llor so­lu­ció no sem­pre és fac­ti­ble o vi­a­ble.

pi­lar de la mar­ca, se­guint l’èxit de l’Ibi­za i el Le­ón. És un fac­tor clau per mi­llo­rar la imat­ge de Se­at”, va dir De Meo en la pre­sen­ta­ció del cot­xe. L’Ate­ca és un SUV de 4,36m i as­pec­te sò­lid i fi­a­ble que trans­met di­na­mis­me i emo­ció. Es­ta­rà dis­po­ni­ble a la pri­ma­ve­ra amb mo­tors TSI i TDI amb po­tèn­ci­es d’en­tre 115 i 190 CV.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.