Ar­ri­ba l’ho­ra de re­ac­ci­o­nar

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

urant els úl­tims me­sos, un dels te­mes més de­ba­tuts a Es­pa­nya so­bre el sec­tor del mo­tor ha gi­rat al vol­tant de les emis­si­ons con­ta­mi­nants dels ve­hi­cles. Els can­vis en les al­ter­na­ti­ves del po­der, ma­te­ri­a­lit­zats com a con­se­qüèn­cia dels re­sul­tats ob­tin­guts en les pas­sa­des elec­ci­ons mu­ni­ci­pals, tant a l’Ajun­ta­ment de Ma­drid com al Con­sis­to­ri de Bar­ce­lo­na, han po­sat els ga­sos que sur­ten pels tubs d’es­ca­pa­ment dels au­to­mò­bils en el punt de mi­ra de la po­lí­ti­ca.

Si vo­lem gau­dir de ca­pi­tals que des­ta­quin per la ne­te­dat de l’en­torn at­mos­fè­ric, re­sul­ta evi­dent que ha ar­ri­bat l’ho­ra de pro­ta­go­nit­zar una re­ac­ció de pro­fund ca­lat per com­ba­tre la con­ta­mi­na­ció. Però se­ria ide­al que les ac­tu­a­ci­ons im­pul­sa­des des dels es­ta­ments de l’ad­mi­nis­tra­ció no es li­mi­tes­sin úni­ca­ment a cas­ti­gar les ca­pes més des­fa­vo­ri­des de la so­ci­e­tat, aque­lles que no te­nen prou capa­ci­tat eco­nò­mi­ca per adap­tar-se im­me­di­a­ta­ment als can­vis im­pos­tos per les res­tric­ci­ons re­gla­men­tà­ri­es.

Al mer­cat eu­ro­peu sem­bla que es­tà des­per­tant l’in­terès pels au­to­mò­bils elèc­trics, que a l’exer­ci­ci pas­sat van in­cre­men­tar les ven­des ni més ni menys que un 109%, fins a acu­mu­lar un to­tal de 146.161 uni­tats. Per in­ter­pre­tar aques­ta da­da ge­ne­ral, és ne­ces-

A Eu­ro­pa sem­bla que s’es­tà des­per­tant l’in­terès pels au­to­mò­bils elèc­trics, que el 2015 van acu­mu­lar 146.161 uni­tats

sa­ri apun­tar que les es­men­ta­des ma­tri­cu­la­ci­ons es van con­cen­trar als pa­ï­sos que dis­po­sen d’una pla­ni­fi­ca­ció d’in­cen­tius ade­qua­da i els go­verns dels quals han apos­tat per cre­ar una bo­na xar­xa de punts de càr­re­ga. Ho­lan­da va ser el pa­ís que va os­ten­tar el rè­cord eu­ro­peu de cot­xes elèc­trics ma­tri­cu­lats l’any pas­sat, su­mant un to­tal de 43.441 uni­tats. A la Gran Bre­ta­nya es van ven­dre 28.715 au­to­mò­bils elèc­trics, men­tre que Ale­ma­nya va po­sar en cir­cu­la­ció 23.481 uni­tats i Fran­ça 22.867. Per la se­va part, Es­pa­nya, amb les poc sig­ni­fi­ca­ti­ves 2.221 uni­tats, va ocu­par el desè lloc del ràn­quing con­ti­nen­tal.

Da­vant tan deso­la­dor pano­ra­ma, els res­pon­sa­bles de la fi­li­al es­pa­nyo­la de Nis­san han de­ci­dit pren­dre la ini­ci­a­ti­va i po­sar en mar­xa un in­teres­sant pla de pro­mo­ció del cot­xe elèc­tric. Aque­lles per­so­nes que apos­tin per ad­qui­rir un dels seus ve­hi­cles sen­se emis­si­ons, es be­ne­fi­ci­a­ran del mun­tat­ge d’un punt càr­re­ga al do­mi­ci­li ges­ti­o­nat i pa­gat per la fir­ma ja­po­ne­sa.

D’al­tra ban­da, s’ha de dir que es dis­po­sa­rà tam­bé d’un ter­mi­ni de pro­va de tres me­sos per de­ci­dir si el cot­xe es que­da a ca­sa o es tor­na, a més a més de te­nir dret a un cot­xe con­ven­ci­o­nal du­rant du­es set­ma­nes a l’any per co­brir vi­at­ges de llarg re­cor­re­gut. Per acon­se­guir una me­ta, mi­llor im­pul­sar que prohibir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.