Es­por­tius i tec­no­lò­gics

La fir­ma dels qua­tre cèr­cols llan­ça al mer­cat les es­por­ti­ves ver­si­ons S del mo­del A4, tant en car­ros­se­ria se­dan com en la va­ri­ant fa­mi­li­ar, S4 Avant

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - Ramon Or­tiz

a més de du­es dè­ca­des que Au­di ofe­reix es­por­ti­ves ver­si­ons S de la se­va gam­ma d’au­to­mò­bils. Una tra­jec­tò­ria que per­met ac­tu­al­ment ofe­rir mo­dels que dis­po­sen d’un ex­cel·lent equi­li­bri en­tre ren­di­ment, dis­seny i tec­no­lo­gia. El nou Au­di S4 i la ver­sió de car­ros­se­ria fa­mi­li­ar, S4 Avant, afe­gei­xen a una cons­truc­ció lleu­ge­ra in­tel·li­gent un mo­tor V6 de nou desen­vo­lu­pa­ment, ali­men­tat per in­jec­ció di­rec­ta de ga­so­li­na i so­bre­a­li­men­tat mit­jan­çant un po­de­rós tur­bo­com­pres­sor. Es trac­ta d’un 3.0 TFSI que ren­deix una po­tèn­cia mà­xi­ma de 354 CV i que ofe­reix 500 Nm de pa­rell mà­xim, des de 1.300 fins a 4.000 rpm.

Aquest mo­tor per­met ac­ce­le­rar de 0 a 100 km/h en 4,7 se­gons, sent el li­mi­ta­dor elec­trò­nic de ve­lo­ci­tat l’en­car­re­gat de fi­xar la ve­lo­ci­tat mà­xi­ma, 250 km/h. L’ex­tra­or­di­na­ri ren­di­ment no im­pe­deix de dis­po­sar d’unes xi­fres de con­sum molt ac­cep­ta­bles, amb una mit­ja­na ho­mo­lo­ga­da de 7,4 l/100 km i emis­si­ons de CO de 170 grams. El mo­tor es­tà unit a una cai­xa au­to­mà­ti­ca tip­trò­nic de vuit ve­lo­ci­tats, capaç de mi­llo­rar l’efi­ci­èn­cia me­cà­ni­ca i d’exe­cu­tar els pas­sos de mar­xa amb gran ra­pi­de­sa. A més, qu­an les cir­cums­tàn­ci­es ho per­me­ten, el S4 dis­po­sa d’un mo­de de ro­da lliu­re o mar­xa per inèr­cia, i per­met ai­xí un es­tal­vi su­pe­ri­or de com­bus­ti­ble.

El còc­tel me­cà­nic es com­ple­ta amb la dis­po­ni­bi­li­tat de trac­ció in­te­gral quat­tro, una tec­no­lo­gia ide­al per trans­me­tre a ter­ra l’enor­me po­tèn­cia del S4. Aquest sis­te­ma re­par­teix mit­jan­çant un di­fe­ren­ci­al cen­tral au­to­blo­cant, en con­di­ci­ons nor­mals de con­duc­ció, el 60% del pa­rell a l’eix poste­ri­or i el 40% res­tant al da­van­ter. Si les cir­cums­tàn­ci­es va­ri­en, és pos­si­ble dis­tri­buir fins a un 70% a l’eix da­van­ter i fins i tot un 85% al dar­re­re. El sis­te­ma quat­tro es­tà com­ple­men­tat amb un con­trol se­lec­tiu de pa­rell per ro­da ba­sat en una fun­ció de softwa­re: s’acon­se­gueix ai­xí una res­pos­ta més pre­ci­sa, àgil i es­ta­ble. Per als con­duc­tors més exi­gents, exis­teix tam­bé un di­fe­ren­ci­al es­por­tiu que dis­tri­bu­eix ac­ti­va­ment les for­ces en­tre les ro­des poste­ri­ors.

Une­le­ment de nou desen­vo­lu­pa­ment és la sus­pen­sió di­nà­mi­ca in­tel·li­gent. La sus­pen­sió es­por­ti­va S és 23mm­més bai­xa que en la res­ta de gam­ma A4 i exis­teix una op­ció de sus­pen­sió op­ci­o­nal –amb con­trol ac­tiu de l’amor­ti­ment– que per­met man­te­nir la dis­tàn­cia al ter­ra de la car­ros­se­ria. Aques­ta sus­pen­sió de­pèn de l’Au­di dri­ve se­lect –ele­ment de sè­rie en el S4–, sent tam­bé pos­si­ble mo­di­fi­car pa­rà­me­tres del mo­tor, di­rec­ció, can­vi tip­trò­nic i di­fe­ren­ci­al es­por­tiu. En­tre les op­ci­ons dis­po­ni­bles s’ofe­rei­xen llan­tes de 19 pol­za­des.

Es­tè­ti­ca­ment, els S4

i S4 Avant des­ta­quen per de­talls com la gra­e­lla da­van­te­ra Sin­gle­fra­me, les car­cas­ses dels re­tro­vi­sors amb as­pec­te d’alu­mi­ni o els per­fi­lats pa­ra-xocs i els pa­nells lon­gi­tu­di­nals in­fe­ri­ors la­te­rals. El pa­ra-xocs poste­ri­or in­te­gra una rei­xe­ta ne­gra en niu d’abe­lla, un di­fu­sor i qua­tre sor­ti­des del tub d’es­ca­pa­ment.

D’al­tra ban­da, la car­ros­se­ria dis­po­sa d’una gran ri­gi­de­sa del tors i el pes to­tal és lleu­ger, amb 1.630 qui­los per al S4 i 1.675 qui­los, en el cas del S4 Avant.

El S4 pot dis­po­sar de con­ne­xió a in­ter­net d’al­ta ve­lo­ci­tat i els te­lè­fons mò­bils po­den ser car­re­gats pel sis­te­ma d’in­duc­ció

L’in­te­ri­or equi­pa se­ients S, aplics d’alu­mi­ni mat, lo­go­tip S4 i un op­ci­o­nal Au­di vir­tu­al, ca­bi­na de pi­lo­tat­ge. El sis­te­ma MMI ofe­reix al con­duc­tor tres mè­to­des ope­ra­tius

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.