Jo­ve­am­bes­til

La sè­rie Scrambler con­ti­nua obrint ca­mins i ca­da ve­ga­da gua­nya més pes. Ambl’ar­ri­ba­da del mo­del Sixty2, amb 399cc i la vista po­sa­da a la ciu­tat i en els usu­a­ris amb car­net A2, els ob­jec­tius de Du­ca­ti són ca­da ve­ga­da més de­fi­nits

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS - Da­vid Prats

Amb l’ar­ri­ba­da al mer­cat de la no­va Scrambler Sixty2, la di­vi­sió més mo­der­na i al­ter­na­ti­va de Du­ca­ti no no­més s’obre molt més al pú­blic si­nó que tam­bé es fa en­ca­ra més ur­ba­na. Si fa una mi­ca més d’un any les Scrambler Icon i les se­ves ger­ma­nes es pre­sen­ta­ven com les Du­ca­ti més ac­ces­si­bles del mer­cat, amb la no­va Sixty2 s’apro­fun­deix en aques­ta lí­nia a fi d’evi­tar aquest pri­mer im­pac­te de res­pec­te que po­gués in­fon­dre a un usu­a­ri no­vell un mo­tor de 800cc com el que por­ta la gam­ma bà­si­ca. Ai­xí doncs, des­prés del vol­tant de vint anys sen­se un pro­pul­sor de menys de mig li­tre al seu ca­tà­leg, Du­ca­ti ha ac­ce­dit a re­cu­pe­rar una ci­lin­dra­da de 399cc que, d’en­tra­da, es re­ser­va­rà en ex­clu­si­va per a la Scrambler.

La fei­na re­a­lit­za­da al mo­tor no ha es­tat sen­zi­lla, ja que no n’hi ha­via prou amb re­duir el di­à­me­tre dels pis­tons i/o aug­men­tar la car­re­ra del bi­ci­lín­dric en L de la fa­mí­lia Des­mo­due, si­nó que tam­bé ha­via d’afi­nar-se al mà­xim per su­perar l’ho­mo­lo­ga­ció Eu­ro4 man­te­nint la re­fri­ge­ra­ció per ai­re... i, per si fos poc, acon­se­guir un tac­te li­ne­al, ro­dó, su­au i amb per­so­na­li­tat. El rep­te que se’ls pre­sen­ta­va als tèc­nics a ni­vell me­cà­nic es pot dir que s’ha su­perat amb es­creix i el fun­ci­o­na­ment del pro­pul­sor és ex­qui­sit si te­nim en comp­te el pú­blic i l’en­torn a què va des­ti­nat. Vi­bra l’im­pres­cin­di­ble, s’es­ti­ra i re­cu­pe­ra bé, el seu can­vi és pre­cís (ai­xò sí, li fal­ta un in­di­ca­dor de mar­xa en­gra­na­da), so­na a Du­ca­ti (si ho fes una mi­ca més tam­poc no mo­les­ta­ria) i els seus 41 CV a 8.750 rpm i el pa­rell mo­tor de 34,3 Nm a 7.750 rpm fins i tot per­me­ten al­gu­na en­gan­xa­da sana per car­re­te­res amb re­volts.

La part ci­cle no desen­to­na amb el bon tac­te del mo­tor, ja que el bas­ti­dor s’he­re­ta de la gam­ma su- pe­ri­or i les sus­pen­si­ons ren­dei­xen bé mal­grat ha­ver-se dei­xat una mi­ca més su­aus que en les Scrambler grans. El mo­no­a­mor­ti­dor la­te­ral poste­ri­or con­ti­nua sent Kaya­ba i la for­qui­lla da­van­te­ra és ara una Showa con­ven­ci­o­nal, bus­cant una mi­ca d’es­tal­vi i més ama­bi­li­tat de res­pos­ta a ni- vell ur­bà. Els frens con­ti­nu­en con­fi­ant-se a Brem­bo i ofe­rei­xen bon tac­te, en­ca­ra que tam­bé s’han su­a­vit­zat res­pec­te als de la ver­sió gran. Dos punts a des­ta­car són ex­cel·lents pneu­mà­tics Pi­re­lli MT60 i l’er­go­no­mia, amb una po­si­ció cò­mo­da i fà­cil que per­met –a més del ma­ni­llar am­ple– no perdre en cap mo­ment la sen­sa­ció de con­trol.

Es­tè­ti­ca­ment, la Sixty2 –el nom de la qual res­pon a l’any 1962 en què va néi­xer el mo­del– man­té el di­pò­sit me­tàl·lic de la fa­mí­lia, en­ca­ra que amb de­co­ra­ció prò­pia i tres co­lors: Ato­mic Tan­ge­ri­ne, Oce­an Grey i Shi­ning Black. Po­sats a bus­car-li un ‘però’, cal re­co­nèi­xer que el té i és el preu. En aquest sen­tit, s’ha de dir que la gam­ma Scrambler no és ba­ra­ta (la bà­si­ca Icon cos­ta 8.790 eu­ros) per la qual co­sa els 7.790 eu­ros de la ben­ja­mi­na en­ca­ra el sem­blen menys. Tot i ai­xò, aquest fet no pre­o­cu­pa mas­sa els res­pon­sa­bles de Du­ca­ti, que de­fen­sen que la Sixty2 no pre­tén ser una Scrambler eco­nò­mi­ca si no un com­pen­di de qua­li­tat i es­til ac­ces­si­ble a tots els ni­vells de con­duc­ció.

El mo­tor de la Scrambler Sixty2 és ara més agra­da­ble, su­au i li­ne­al, però sen­se perdre l’ori­gen Du­ca­ti. Els 41 CV són per­fec­tes per ciu­tat i s’apro­fi­ten bé a la car­re­te­ra

La qua­li­tat pre­tén ser el sig­ne d’iden­ti­tat de to­ta no­va Du­ca­ti, per ai­xò la Scrambler no es­ca­ti­ma en de­talls mal­grat que ai­xò la pe­na­lit­zi en el preu

L’er­go­no­mia i la po­si­ció de con­duc­ció re­sul­ten molt agra­da­bles per cir­cu­lar per la ciu­tat, on la me­cà­ni­ca tam­bé aju­da a te­nir-ho tot so­ta con­trol

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.