Pre­pa­rat per agra­dar

Volkswa­gen po­sa a la ven­da la se­go­na ge­ne­ra­ció del Ti­guan, un SUV com­pac­te com­ple­ta­ment re­no­vat i amb un es­til molt atrac­tiu d’acord amb les úl­ti­mes cre­a­ci­ons de la mar­ca. Es­tà dis­po­ni­ble des dels 29.560 eu­ros

La Vanguardia (Català) - Motor - - PORTADA - Francesc Pla

Els SUV són ja un fe­no­men so­ci­al. Més en­llà del crei­xe­ment im­pa­ra­ble en ven­des, són in­dis­cu­ti­ble­ment els cot­xes de­mo­da­que tot­hom vol te­nir. Ho cer­ti­fi­ca l’ar­ri­ba­da en poc temps de qua­tre can­di­dats se­ri­o­sos a fer om­bra al lí­der del seg­ment, el Nis­san Qashqai. Des­prés de l’apa­ri­ció del Hyundai Tuc­son i el Kia Spor­ta­ge, Se­at va pre­sen­tar a Bar­ce­lo­na el fla­mant Ate­ca, que de­bu­ta­rà com a pri­mí­cia mun­di­a­la Gi­ne­bra la­set­ma­na­que ve. I ara és el torn del Volkswa­gen Ti­guan.

En­ca­ra que les pri­me­res uni­tats no es lliu­ran fins al maig, la mar­ca ale­ma­nya ac­cep­ta co­man­des als con­ces­si­o­na­ris des de fa unes set­ma­nes. D’aques­ta se­go­na ge­ne­ra­ció del SUV com­pac­te de Volkswa­gen la pri­me­ra co­sa que cal di­ré s que crei­xen di­men­si­ons. És­més­llarg i am­ple que l’an­te­ri­or mo­del del 2011 i tam­bé sem­bla més­cot­xe. Ena­quest sen­tit, es pot par­lar, doncs, d’un as­cens de ca­te­go­ria, d’un es­til més am­bi­ci­ós. I pen­sant en mer­cats co­me l xi­nès o el nord-ame­ri­cà, que de­man­den ve­hi­cles més grans, el Ti­guan tam­bé tin­drà a con­ti­nu­a­ció una ver­sió XL amb set pla­ces, grà­ci­es a una ter­ce­ra fi­la de se­ients.

Més­lleu­ger i di­nà­mic, el Ti­guan aban­do­na la pla­ta­for­ma que com­par­tia amb el Golf V i pas­sa a uti­lit­zar la no­va pla­ta­for­ma mo­du­lar trans­ver­sal MQB del grup Volkswa­gen, la ma­tei­xa que es fa ser­vir per fa­bri­car el Le­ón o l’ac­tu­al Golf. I amb aques­ta es­truc­tu­ra s’es­tal­via un pes de 50 qui­los res­pec­te al Ti­guan an­te­ri­or.

En qual­se­vol cas, aques­ta se­go­na ge­ne­ra­ció fa ara 4,49 me­tres de lon­gi­tud, sis cen­tí­me­tres més, i 1,84 me­tres d’am­pla­da, tres cen­tí­me­tres més. Tam­bé aug­men­ta la dis­tàn­cia en­tre ei­xos en 7,7 cen­tí­me­tres i la capa­ci­tat del male­ter ar­ri­ba ara als 615 li­tres.

Pel que fa a l’es­til ex­te­ri­or, des­ta­ca l’as­pec­te més mus­cu­lós de la car­ros­se­ria, grà­ci­es a l’ele­va­ció de la lí­nia de cin­tu­ra amb menys su­per­fí­cie vi­dra­da. La part fron­tal, d’ins­pi­ra­ció Pas­sat, pre­sen­tau­nes lí­ni­es pa­ral·le­les al ca­pó de gran vis­to­si­tat. Amés, in­cor­po­ra llums led de dia de sè­rie amb el que el cot­xe ad­qui­reix un ai­re tec­no­lò­gic molt sug­ge­ri­dor.

D’ al­tra ban­da, u nad eles no­ve­tats més in­teres­sants del­nouSUV de Wolfs­burg és el sis­te­ma de trac­ció a les qua­tre ro­des 4Mo­ti­on Ac­ti­ve Con­trol i els qua­tre mo­des se­lec­ci­o­na­bles de con­duc­ció. Es trac­ta dels pro­gra­mes On­ro­ad o Car­re­te­ra, Snow o Neu, Off-Ro­ad i Off-Ro­ad In­di­vi­du­al.

UN SUV CON­NEC­TAT

Dis­po­ni­ble al nos­tre­mer­cat­des de 29.560 eu­ros amb mo­tor 2.0 TDI de 150 CV, el Ti­guan pre­su­meix de ser to­ta una re­fe­rèn­cia en con­nec­ti­vi­tat i tec­no­lo­gia. D’aques­ta ma­ne­ra, i grà­ci­es

als ser­veis Car-Net, el con­duc­tor pot ac­ce­dir a la no­ti­fi­ca­ció au­to­mà­ti­ca d’ac­ci­dents, in­for­ma­ci­ó­en lí­nia so­bre tràn­sit, pla­ces d’apar­ca­ment o so­bre l’es­tat del ma­teix cot­xe. A més, el sis­te­ma AppCon­nect in­te­gra qual­se­vol te­lè­fon in­tel·li­gent (Ap­ple o An­droid) per ges­ti­o­nar els sis­te­mes d’in­fo­en­tre­te­ni­ment.

PRI­O­RIT­ZAR LA SE­GU­RE­TAT

Pen­sant en la se­gu­re­tat a bord, en un ve­hi­cle de clara ori­en­ta­ció fa­mi­li­ar, el Ti­guan pot dis­po­sar de sis­te­mes d’as­sis­tèn­cia a la con­duc­ció que tam­bé mi­llo­ren el di­na­mis­me i la co­mo­di­tat, a més de la se­gu­re­tat. Per exem­ple, to­tes les ver­si­ons in­cor­po­ren de sè­rie un sis­te­ma de fre­na­da d’emer­gèn­cia au­to­mà­tic en ciu­tat, amb de­tec­ció d’obs­ta­cles i de vi­a­nants. O l’aler­ta per can­vi in­vo­lun­ta­ri de car­ril amb as­sis­tent de man­te­ni­ment au­to­mà­tic de la tra­jec­tò­ria.

Tam­bé és de sè­rie el sis­te­ma de fre­na­da an­ti­col·li­si­ons múl­ti­ples, que fre­na el cot­xe des­prés d’un cop per evi­tar que es des­pla­ci i pu­gui re­bre un al­tre im­pac­te poste­ri­or.

Al­tres dis­po­si­tius in­teres­sants són el de­tec­tor de fa­ti­ga, que re­co­ma­na fer una pau­sa, el pro­gra­ma­dor de ve­lo­ci­tat ac­tiu o el de­tec­tor de ve­hi­cles en l’an­gle mort dels re­tro­vi­sors. D’al­tra ban­da, el sis­te­ma Area Vi­ew pro­por­ci­o­na una vi­sió ze­ni­tal del cot­xe grà­ci­es a les di­fe­rents cà­me­res que in­cor­po­ra, fa­ci­li­tant enor­me­ment les ma­ni­o­bres d’apar­ca­ment al con­duc­tor.

Es­tà dis­po­ni­ble en els aca­bats Edi­ti­on, Ad­van­ce, Sport i R-Line, hi ha ver­si­ons 4x2 i 4x4 (4Mo­ti­on), que es po­den com­bi­nar amb el can­vi de do­ble em­bra­gat­ge DSG de set ve­lo­ci­tats. I a més del mo­torTDI­de150CV, hi­ha­dis­po­ni­ble un TSI de ga­so­li­na de 180 CV per 42.200 eu­ros. Més en­da­vant han d’ar­ri­bar més mo­tors, com els 1.4 TSI de ga­so­li­na de 125 i 150CVo elsTDI­de 115, 190 i 240 CV. I tam­bé una ver­sió hí­bri­da amb en­doll que es di­rà Ti­guan GTE.

Al Ti­guan el con­duc­tor pot tri­ar en­tre cinc pro­gra­mes de con­duc­ció (Eco, Com­fort, Nor­mal, Sport i In­di­vi­du­al) per ade­quar al seu gust la sus­pen­sió, l’ac­ce­le­ra­dor, el can­vi o la di­rec­ció

Molt bo­na pre­sen­ta­ció in­te­ri­or amb ma­te­ri­als de qua­li­tat. La con­nec­ti­vi­tat i l’in­fo­en­tre­te­ni­ment guanyen pre­sèn­cia, amb una pan­ta­lla tàc­til de 12,3 pol­za­des i aplicacions CarP­lay i An­droid Au­to

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.