Salt evo­lu­tiu.

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA -

Dis­seny en­cer­tat, no­ves di­men­si­ons, més es­pai in­te­ri­or i ha­bi­ta­bi­li­tat i mol­ta tec­no­lo­gia 4Mo­ti­on. A més de pro­por­ci­o­nar se­gu­re­tat en car­re­te­ra, el nou sis­te­ma de trac­ció fa­ci­li­ta la con­duc­ció per pis­tes

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.