De Martorell a Ate­ca

La cre­a­ció d’un nou mo­del com­por­ta di­fi­cul­tats que van més en­llà dels com­ple­xos pro­ces­sos tèc­nics i in­dus­tri­als de les di­fe­rents fa­ses d’evo­lu­ció. Ai­xí, tro­bar un­nom evo­ca­dor, atrac­tiu i en­cer­tat no és pas una tas­ca fà­cil

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS - Da­ni­el Bal­cells

Se­at ja ha en­lles­tit el SUV com­pac­te. Ha es­tat –de ben se­gur– un llarg ca­mí fins a ar­ri­bar al pro­duc­te aca­bat, tal com el co­nei­xe­rem. Anys de fei­na, cen­te­nars de per­so­nes im­pli­ca­des en el dis­seny, fa­bri­ca­ció i di­fu­sió, i mi­lers de de­ci­si­ons, més o menys trans­cen­den­tals, però to­tes im­por­tants. Una in­ter­mi­na­ble ca­de­na d’as­sa­jos, pro­ves, com­pro­va­ci­ons, cor­rec­ci­ons i can­vis por­ten, fi­nal­ment, a un pro­duc­te con­tro­lat, es­tu­di­at, tes­tat i ana­lit­zat fins i tot en el més mí­nim de­tall. Tot i ai­xò, el seu èxit pot de­pen­dre, en oca­si­ons, de fac­tors de ca­ràc­ter sub­jec­tiu o apa­rent­ment su­per­fi­ci­als, com per exem­ple el nom.

El pri­mer cros­so­ver de la fir­ma es­pa­nyo­la, que es po­sa en ven­da a la pri­ma­ve­ra i es pre­sen­ta la pro­pe­ra set­ma­na en el Sa­ló de l’Au­to­mò­bil de Gi­ne­bra, és un ve­hi­cle amb l’ADN de la com­pa­nyia es­pa­nyo­la.

Fa­bri­cat a la Re­pú­bli­ca Txe­ca so­bre la ba­se del nou VW Ti­guan, pre­sen­ta l’ine­quí­voc se­gell de dis­seny de Se­at. Emo­ció, ex­pres­si­vi­tat i un mix en­tre di­na­mis­me i fun­ci­o­na­li­tat que po­ten­cia una de les vir­tuts més po­pu­lars d’aques­ta clas­se d’au­to­mò­bils: la po­li­va­lèn­cia. Mal­grat la for­ta pre­sèn­cia vi­su­al, amb els trets clàs­sics de la mar­ca de Martorell (po­sat at­lè­tic, lo­ok dis­tin­tiu, lí­ni­es pre­ci­ses, for­mes afi­la­des, fars tri­an­gu­lars, gra­e­lla de gran mi­da, pro­mi­nents en­tra­des d’ai­re, et­cè­te­ra), el ter­cer pi­lar co­mer­ci­al de Se­at no no­més s’ha­via d’in­te­grar de for­ma natural en l’ofer­ta de pro­duc­tes si­nó que ha­via de re­for­çar la iden­ti­tat de la com­pa­nyia i em­fa­tit­zar l’ac­cent es­pa­nyol.

El nom es­co­llit per ba­te­jar a aquest tot­ca­mí ha es­tat fi­nal­ment el d’Ate­ca, una lo­ca­li­tat ara­go­ne­sa, de la pro­vín­cia de Sa­ra­gos­sa, de poc més de 2.000 ha­bi­tants si­tu­a­da a uns 15 km de Ca­la­tayud. Des de la ma­tei­xa com­pa­nyia re­co­nei­xen que el fet d’ha­ver re­cu­pe­rat la tra­di­ció de fer ser­vir una lo­ca­li­tat es­pa­nyo­la per de­no­mi­nar un mo­del nou ha es­tat una de­ci­sió per­so­nal i di­rec­ta –una de les pri­me­res que va pren­dre d’aques­ta re­lle­vàn­cia– de Lu­ca de Meo, president del co­mi­tè exe­cu­tiu de Se­at des de fa pocs me­sos.

Des­prés de re­cór­rer en els úl­tims llan­ça­ments a noms d’ar­rel lla­ti­na, com Exeo, o ba­sats en la fo­nè­ti­ca, com Mii, però sen­se im­pli­ca­ció ge­o­grà­fi­ca, la tor­na­da als to­pò­nims es­pa­nyols com a font d’ins­pi­ra­ció ha es­tat tot una sor­pre­sa per a molts.

S’ha dit que Tecq­ta era l’op­ció tri­a­da per al SUV en el cas de con­ti­nu­ar op­tant per vo­ca­bles

L’ar­ri­ba­da del nou president de Se­at, l’ita­lià Lu­ca de Meo, ha sig­ni­fi­cat un gir en l’es­tra­tè­gia de no­men­cla­tu­res de la mar­ca, re­cu­pe­rant la tra­di­ció de fer ser­vir noms de po­bla­ci­ons es­pa­nyo­les per iden­ti­fi­car nous mo­dels. Des­prés de l’Exeo (2009) i elMii (2011), Se­at tor­na a uti­lit­zar el 2016 el nom d’una lo­ca­li­tat, Ate­ca, per tal de ba­te­jar un llan­ça­ment, una par­ti­cu­la­ri­tat que va co­men­çar el 1982 amb el Se­at Ron­da. “L’Ate­ca es­tà cri­dat a con­ver­tir-se en el ter­cer

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.