Pól­vo­ra bla­va

Aquest im­pres­si­o­nant hatch­back de la fir­ma de l’oval és la mà­xi­ma ex­pres­sió del ren­di­ment i l’efi­cà­cia di­nà­mi­ca en el seg­ment dels com­pac­tes es­por­tius

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - Da­ni­el Bal­cells

Dave Pe­ri­cak, director glo­bal de Ford Per­for­man­ce, de­par­ta­ment res­pon­sa­ble del desen­vo­lu­pa­ment d’aques­ta fe­ra de l’as­falt, va dir en la pre­sen­ta­ció del mo­del: “Vam pro­me­tre als en­tu­si­as­tes una mà­qui­na de con­duc­ció se­ri­o­sa, amb 350 CV so­ta el ca­pó, i ai­xò és exac­ta­ment el que ofe­ri­rem. Un ve­hi­cle capaç de com­pe­tir per pres­ta­ci­ons i ren­di­ment amb al­tres mo­dels es­por­tius de mar­ques lu­xo­ses, ca­res i exò­ti­ques. El nos­tre cot­xe es­tà pre­pa­rat per afron­tar el des­a­fi­a­ment”. El cert és que les xi­fres par­len per si so­les; no fa fal­ta afe­gir molt més... Fins a 470 Nm­de pa­rell mo­tor, de 0 a 100en 4,7 se­gons i 266 km/h de ve­lo­ci­tat mà­xi­ma.

Des de Ford as­se­gu­ren a més que les in­no­va­do­res tec­no­lo­gi­es que in­cor­po­ra el nou Fo­cus RS per­me­ten treu­re’n par­tit i gau­dir de la con­duc­ció sen­se ne­ces­si­tat de ser un es­pe­ci­a­lis­ta. Una al­tra co­sa molt di­fe­rent és es­pré­mer a fons el bru­tal po­ten­ci­al, per la qual co­sa és pre­cís de­mos­trar dots avan­çats de pi­lo­tat­ge.

En­tre les so­lu­ci­ons adop­ta­des per la mar­ca ame­ri­ca­na per­què l’ex­pe­ri­èn­cia al vo­lant de la ver­sió més ex­plo­si­va del Fo­cus si­gui ins­pi­ra­do­ra i emo­ci­o­nant però sen­se ar­ri­bar a ser ex­ces­si­va­ment exi­gent i ex­clo­ent fi­gu­ra la no­va trac­ció to­tal Ford Per­for­man­ce amb Con­trol Vec­to­ri­al de Pa­rell. Dis­po­ni­ble per pri­me­ra ve­ga­da en aquest mo­del, fa pos­si­ble una mi­llor trac­ció i ad­he­rèn­cia, ai­xí com una ini­gua­la­ble agi­li­tat i ve­lo­ci­tat de vi­rat­ge. Aquest dis­po­si­tiu –que mo­ni­to­rit­za les da­des re­bu­des per múl­ti­ples sen­sors del ve­hi­cle 100 ve­ga­des per se­gon– uti­lit­za un con­junt d’em­bra­gat­ges bes­sons amb con­trol elec­trò­nic que ges­ti­o­nen la tra­me­sa de pa­rell a la part da­van­te­ra i poste­ri­or del ve­hi­cle, ai­xí com el con­trol de la dis­tri­bu­ció la­te­ral del pa­rell en l’eix poste­ri­or, ge­ne­rant d’aques­ta for­ma un im­por­tant efec­te en l’es­ta­bi­li­tat de con­duc­ció en re­volt.

El Fo­cus RS per­met ele­gir en­tre qua­tre mo­des di­fe­rents de con­duc­ció que con­fi­gu­ren la trac­ció to­tal, els con­trols dels amor­ti­dors, el con­trol elec­trò­nic d’es­ta­bi­li­tat, la res­pos­ta del mo­tor i la di­rec­ció i el so del tub d’es­ca­pa­ment per ofe­rir un ren­di­ment òp­tim tant a la car­re­te­ra com en cir­cuit. Les con­fi­gu­ra­ci­ons dis­po­ni­bles són Nor­mal, Sport o Pista, al cos­tat del pi­o­ner –i temp­ta­dor– Drift Mo­de, que aju­da el con­duc­tor a re­a­lit­zar un der­ra­pat­ge con­tro­lat en so­bre­vi­rat­ge.

L’im­pres­si­o­nant rit­me i la de­mo­li­do­ra efi­cà­cia s’acon­se­guei­xen tam­bé grà­ci­es a l’ac­ce­le­ra­ció op­ti­mit­za­da in­cor­po­rant la tec­no­lo­gia de con­trol d’ar­ren­ca­da Launch Con­trol, que tam­bé de­bu­ta en un mo­del RS.

La ter­ce­ra ge­ne­ra­ció del Fo­cus RS, des­prés de les ver­si­ons del 2002 i el 2009, equi­pa el ma­teix mo­tor EcoBo­ost de 4 ci­lin­dres i 2,3 li­tres del Mus­tang però amb un 10% més de po­tèn­cia fins a as­so­lir els 350 CV. Dis­po­sa d’un tur­bo ti­pus twin-scroll de bai­xa inèr­cia amb un com­pres­sor més gran, un dis­seny d’en­tra­da d’ai­re mi­llo­rat i un sis­te­ma de tub d’es­ca­pa­ment de gran ca­li­bre que ema­na bor­bo­lle­jos i de­to­na­ci­ons fre­qüents com a part de la dis­tin­ti­va fir­ma so­no­ra RS.

El Fo­cus RS per­met ele­gir en­tre qua­tre mo­des de con­duc­ció, in­clo­ent el pi­o­ner Drift Mo­de, que aju­da a fer der­ra­pat­ges

Els cre­a­dors del Fo­cus RS afir­men que la re­com­pen­sa de sen­tir l’em­pen­ta del tur­bo i l’ex­ci­tant so del tub d’es­ca­pa­ment qu­an es por­ta fins a la lí­nia ver­me­lla són ga­ran­tia de som­riu­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.