Fit­xa tèc­ni­ca

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

ME­CÀ­NI­CA Mo­tor Bi­ci­lín­dric. 4T Re­fri­ge­ra­ció Ai­re Ali­men­ta­ció In­jec­ció elec­trò­ni­ca Ci­lin­dra­da 399cc Po­tèn­cia mà­xi­ma 41 CV a 8.750 rpm

DI­MEN­SI­ONS Al­tu­ra del se­ient 790mm Dis­tàn­cia en­tre ei­xos 1.460mm Di­pò­sit 14 li­tres Pes 183 kg PREU 7.790 € WEB scram­bler­du­ca­ti.com/es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.