Va­lo­ra­ció

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA -

Mo­tor

Po­tèn­cia Ni­vell de so­roll Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma Ac­ce­le­ra­ció Pro­gres­si­vi­tat Avan­ça­ment Eco­lo­gia

In­te­ri­or

Po­si­ció con­duc­tor Ac­cés a bord Vi­si­bi­li­tat ex­te­ri­or Co­mo­di­tat In­so­no­rit­za­ció Ha­bi­ta­bi­li­tat Mo­du­la­ri­tat Male­ter Fun­ci­o­na­li­tat

Com­por­ta­ment

Sus­pen­si­ons Di­rec­ció Frens Can­vi Es­ta­bi­li­tat Con­fort Aplom en rec­ta Ma­ni­o­bra­bi­li­tat

Con­duc­ció

Ciu­tat Car­re­te­ra Au­to­pis­ta

Va­lor/Preu

Equi­pa­ment Aca­bat Ma­te­ri­als Se­gu­re­tat Con­sum

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.