Mer­ce­des SL 500

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU V8. Ga­so­li­na

4.663cc 455 CV a 5.250 rpm 250 km/h 4,3 se­gons

9 li­tres 463/188/131 cm 1.795 kg 485 li­tres 2 anys sen­se lí­mit de km mer­ce­des-benz.es

143.700 € es pot ac­ci­o­nar cir­cu­lant fins a 40 km/h. El male­ter té una capa­ci­tat de 356 li­tres amb el sos­tre co­brint el cot­xe. Amb el sos­tre guar­dat al buit cor­res­po­nent, el male­ter es que­da en una capa­ci­tat de 235 li­tres. Co­ma­no­ve­tat, la­pe­ça­que­se­pa­ra­la­zo­na­de­càr­re­ga­del­ma­le­ter del­bui­ton­que­da­a­llot­ja­da la­ca­po­ta té ara mo­vi­ment au­to­mà­tic.

Una­al­tra no­ve­tat tec­no­lò­gi­ca és el can­vi au­to­mà­tic de nou ve­lo­ci­tats 9G-Tro­nic que per­met tri­ar en­tre di­ver­ses ma­ne­res de con­duc­ció a tra­vés del se­lec­tor Dy­na­mic Se­lect: Eco, Com­fort, Sport, Sport Plus i In­di­vi­du­al. Aquests mo­des va­ri­en la res­pos­ta del mo­tor, la di­rec­ció i la fer­me­sa de la sus­pen­sió. En op­ció, el pro­pi­e­ta­ri pot tri­ar la sus­pen­sió Ac­ti­vi Bo­di Con­trol, que com a no­ve­tat in­clou una fun­ció que in­cli­na la car­ros­se­ria fins a un mà­xim de 2,65 graus cap al cos­tat de l’in­te­ri­or del re­volt qu­an el cot­xe cir­cu­la en­tre 15km/hi 180 km/h.

Mer­ce­des ofe­reix qua­tre ver­si­ons, to­tes elle­samb­mo­tor de ga­so­li­na: SL 400 (V6 de 3.0 li­tres i 367 CV), SL 500 (V8 de 4.7 li­tres i 455CV) i les du­es es­por­ti­ves Mer­ce­des-AMG: SL63(V8de5.5 li­tres i 585CV) i SL65 (V12 de 6.0 li­tres i 630 CV). Am­bun preu que va dels 118.625 eu­ros (SL 400) als 287.750 eu­ros (SL AMG 65), la trac­ció és sem­pre a les ro­des poste­ri­ors.

Dis­seny se­duc­tor, mo­tors po­tents i re­fi­nats i tec­no­lo­gia d’avant­guar­da en un des­ca­po­ta­ble bi­pla­ça de som­ni amb un nom icò­nic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.