Emo­ci­o­nant pro­jec­ció de fu­tur

La Vanguardia (Català) - Motor - - CONCEPT BIKE -

Al ge­gan­tí mer­cat mo­to­ci­clis­ta ac­tu­al, far­cit d’in­fi­ni­tud de ver­si­ons que per­ta­nyen a múl­ti­ples ca­te­go­ri­es, des­ta­quen els mo­dels es­por­tius d’al­tes pres­ta­ci­ons. Aquest ti­pus de mo­tos, pre­ci­sa­ment, so­len ser les que aca­pa­ren els ín­dexs més grans d’aten­ció per part dels afi­ci­o­nats qu­an de­bu­ten da­van­tel­mó­na­qual­se­vol­dels sa­lons in­ter­na­ci­o­nals del ca­len­da­ri. Però de­s­a­for­tu­na­da­ment, es trac­ta d’una mor­fo­lo­gia amb unes ca­rac­te­rís­ti­ques tèc­ni­ques que són lluny de ser re­co­ma­na­bles per a molts usu­a­ris.

Per re­sol­dre al­guns dels in­con­ve­ni­ents d’ús que plan­te­gen les mo­tos es­por­ti­ves, els en­gi­nyers d’Hon­da han de­ci­dit apos­tar per una inu­si­ta­da so­lu­ció ex­pe­ri­men­tal­que­ve­do­ta­da­amb­tres­ro­des. Si es po­gués fa­bri­car en sè­ri­eun­pro­duc­te de ca­rac­te­rís­ti­ques si­mi­lars al Ne­owing, es po­sa­ria a l’abast de la ma­jo­ria d’afi­ci­o­nats la pos­si­bi­li­tat de gau­dir de les ini­mi­ta­bles sen­sa­ci­ons de con­duir una mo­to­ci­cle­ta

de pres­ta­ci­ons ra­di­cals. I és que se­gons les ex­pli­ca­ci­ons dels res­pon­sa­bles del pro­jec­te, a ele­va­da ve­lo­ci­tat es com­por­ta com les se­ves ger­ma­nes de du­es ro­des, però amb l’avan­tat­ge que fa­ci­li­ta les ma­ni­o­bres ur­ba­nes, si­tu­a­ció en la qual ofe­reix un aplom im­pe­ca­ble.

Postu­lar-se com una so­lu­ció d’en­gi­nye­ria per de­mo­cra­tit­zar els mo­dels es­por­tius no és l’únic ar­gu­ment car­re­gat de sen­tit co­mú que­for­ma­part­de­la­pe­cu­li­ar­na­tu­ra­le­sa del Ne­owing. L’in­no­va­dor pro­to­tip desen­vo­lu­pat perHon­da sor­prèn tam­bé pel seu avan­çat sis­te­ma de pro­pul­sió hí­brid, que com­bi­na la for­ça d’un mo­tor de ga­so­li­na amb el po­der ad­di­ci­o­nal d’un mo­tor elèc­tric. Aques­ta tec­no­lo­gia gua­nya adep­tes a rit­me cons­tant al sec­tor­del’au­to­mò­bil, iper tant, hau­ria de desem­bar­car tam­bé al­gun dia en el ma­ras­me­de les mo­to­ci­cle­tes.

L’am­pla­da ex­tra pro­por­ci­o­na­da per l’es­truc­tu­ra de tres ro­des ha es­tat apro­fi­ta­da per equi­par un mo­tor de ga­so­li­na de qua­tre ci­lin­dres oposats en una po­si­ció sum­ma­ment bai­xa. Amb ai­xò, s’ha acon­se­guit apro­xi­mar a ter­ra el cen­tre de gra­ve­tat, i con­se­güent­ment, s’ha acon­se­guit que el ve­hi­cle comp­ti amb una es­ta­bi­li­tat fo­ra del­co­mú­per afron­tar car­re­te­res si­nu­o­ses.

En el qua­dre de co­man­da­ments, amésd’adop­tar sen­gles in­di­ca­dors que avi­sen so­bre el ni­vell de ga­so­li­nai­la­càr­re­ga­de­les­ba­te­ri­es, es­dis­po­sa d’una pan­ta­lla ex­clu­si­va per vi­su­a­lit­zar en qual­se­vol­mo­ment­la na­ve­ga­ció.

El pro­to­tip desen­vo­lu­pat per Hon­da sor­prèn pel seu avan­çat sis­te­ma de pro­pul­sió hí­brid

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.