Una­re­cep­ta que fun­ci­o­na

Qashqai, X-Trail i Juke for­men l’atrac­ti­va ofer­ta de Nis­san d’una clas­se d’au­to­mò­bil que la mar­ca ja­po­ne­sa va ba­te­jar com a Cros­so­ver el 2002. Pràc­tics i ver­sà­tils, aques­tes tres gam­mes ofe­rei­xen so­lu­ci­ons i mo­tors per a to­ta me­na de con­duc­tor

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA - Fran­cesc Pla

El Qashqai és una his­tò­ria d’èxit i ha con­ver­tit Nis­san en lí­der de ven­des de cros­so­ver a Es­pa­nya

Amb el Qashqai va co­men­çar tot. El 2002 Nis­san tre­ba­lla­va per desen­vo­lu­par una no­va ge­ne­ra­ció del seu mo­del com­pac­te Al­me­ra. Un grup d’es­pe­ci­a­lis­tes en pla­ni­fi­ca­ció de pro­duc­te, en­gi­nye­ria, dis­seny i desen­vo­lu­pa­ment de ne­go­ci van de­ci­dir al Ja­pó fer un can­vi ra­di­cal a la idea ini­ci­al del nou cot­xe. No es va dir Al­me­ra i el seu con­cep­te no te­nia res a veu­re amb un turisme com­pac­te con­ven­ci­o­nal. És cert que lla­vors elsSUV(Sport Uti­lity Ve­hi­cle) es­ta­ven gu­a­nyant po­pu­la­ri­tat, però nin­gú no po­dia ima­gi­nar que la pri­me­ra ge­ne­ra­ció del Qashqai tin­gués tant èxit.

Nis­san va sa­ber veu­re els in­con­ve­ni­ents dels SUV de l’èpo­ca que im­pe­di­en que els cli­ents ha­bi­tu­als de com­pac­tes de cinc por­tes fes­sin el pas. Per exem­ple, el con­sum, mi­da ex­ces­si­va per ma­ni­o­brar o ha­bi­ta­cles poc so­fis­ti­cats. És a dir, els SUV s’ade­qua­ven poc a un ús di­a­ri quo­ti­dià.

Ai­xí va néi­xer la idea del pri­mer cros­so­ver de la mar­ca ja­po­ne­sa, el Qashqai, que va con­sis­tir bà­si­ca­ment a bar­re­jar ca­rac­te­rís­ti­ques de di­fe­rents seg­ments del mer­cat. I avui pot con­si­de­rar-se un exem­ple de cla­ri­vi­dèn­cia au­to­mo­bi­lís­ti­ca. D’aques­ta ma­ne­ra, el Qashqai te­nia l’al­tu­ra d’un tot­ter­reny, l’in­te­ri­or d’una ber­li­na mo­der­na, bo­na ha­bi­ta­bi­li­tat i male­ter, pos­si­bi­li­tat de trac­ció a les qua­tre ro­des, mo­tors efi­ci­ents de baix con­sum i un preu atrac­tiu. Però, so­bre­tot, el Qashqai te­nia un lloc de con­duc­ció ele­vat, una ca­rac­te­rís­ti­ca que amb el temps ha re­sul­tat fo­na­men­tal per­què aquest ti­pus d’au­to­mò­bil ha­gi tin­gut tant èxit co­mer­ci­al.

Un lloc de con­duc­ció ele­vat pro­por­ci­o­na una vi­sió més bo­na de la carretera i de tot el que pas­sa al vol­tant i, per tant, pro­du­eix una sen­sa­ció de con­trol i de con­fi­an­ça molt va­lo­rats. A més a més, el fet que aquests cot­xes si­guin més alts fa­ci­li­ta l’ac­cés a l’in­te­ri­or: n’hi ha prou amb re­col­zar-se lleu­ge­ra­ment en el se­ient i el con­duc­tor ja es tro­ba as­se­gut dins del cot­xe. As­pec­tes, ai­xí ma­teix, molt va­lo­rats pels con­duc­tors de més edat.

En qual­se­vol cas, Nis­san va en­cer­tar de ple i en poc temps va om­plir el mer­cat de Qashqai i aquest seg­ment va anar crei­xent en ven­des any re­re any fins al

punt que el 2015, a Es­pa­nya, un de ca­da qua­tre ve­hi­cles ve­nut va ser un cros­so­ver. De fet, Nis­san és lí­der de ven­des amb més de 40.000 cros­so­vers ve­nuts al nos­tre mer­cat el 2015. En­tre al­tres co­ses, aques­ta fór­mu­la d’èxit és avui la lo­co­mo­to­ra de les ven­des de cot­xes a Es­pa­nya, un seg­ment que es­tà crei­xent inin­ter­rom­pu­da­ment des del 2007. I com a exem­ple, hi ha les 190.000 uni­tats ve­nu­des a Es­pa­nya del Qashqai des de l’ar­ri­ba­da de la pri­me­ra ge­ne­ra­ció.

A més del Qashqai, la gam­ma de Nis­san Cros­so­ver es­tà for­ma­da per l’X-Trail i el Juke. El Qashqai es­tà ja en la se­va se­go­na ge­ne­ra­ció i dis­po­sa de ver­si­ons de trac­ció da­van­te­ra i 4x4 des de 21.350 eu­ros. Hi ha dos mo­tors di­è­sel 1.5 dCi dis­po­ni­bles de 110 i 130 CV, i dos de ga­so­li­na 1.6 DIG-T de 115 i 163 CV. El can­vi és ma­nu­al de sis ve­lo­ci­tats, però en op­ció hi ha una cai­xa au­to­mà­ti­ca de va­ri­a­dor que Nis­san ano­me­na Xtro­nic.

Per la se­va ban­da, l’X-Trail es­tà fa­bri­cat so­bre la ba­se del Qashqai però té la pos­si­bi­li­tat d’afe­gir-hi du­es pla­ces més. És a dir, set en to­tal. Té 27 cen­tí­me­tres més de lon­gi­tud i es­tà dis­po­ni­ble amb el mo­tor di­è­sel 1.5 dCi de 130 CV i amb el po­tent mo­tor de ga­so­li­na 1.6 DIG-T de 163 CV. Des de 25.250 eu­ros, hi ha ver­si­ons de trac­ció da­van­te­ra o amb trac­ció to­tal All mo­de 4x4i. I tam­bé amb el can­vi au­to­mà­tic Xtro­nic. El Juke, dis­po­ni­ble des de 16.700 eu­ros, és el pe­tit de la fa­mí­lia Cros­so­ver. Fa 4,14 me­tres de lon­gi­tud i es ven amb tres mo­tors de ga­so­li­na: 1.6 de 94 CV, 1.2 DIG-T de 115 CV i 1.6 DIG-T de 190 CV. En di­è­sel, no­més s’ofe­reix el 1.5 dCi de 110 CV.

D’al­tra ban­da, Nis­san té en la gam­ma du­es ver­si­ons Nis­mo molt es­por­ti­ves: Juke Nis­mo RS 1.6 DIG-T de 218 CV (4x2) i Juke Nis­mo RS 1.6 DIG-T de 214 CV amb can­vi Xtro­nic i trac­ció 4x4. Tots els Nis­san Cros­so­vers mun­ten una di­rec­ció elec­trò­ni­ca d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció (EPAS). Ai­xò per­met re­duir la re­la­ció fi­nal per mi­llo­rar la res­pos­ta, però tam­bé adap­tar el grau d’as­sis­tèn­cia als gus­tos del con­duc­tor.

Fi­nal­ment, s’ha de dir que el dis­po­si­tiu Xas­sís Con­trol és capaç d’ac­tu­ar so­bre el con­trol de trac­ció per ga­ran­tir que el cot­xe man­tin­gui sem­pre la tra­jec­tò­ria desit­ja­da. Tam­bé pot ac­tu­ar so­bre el fre si de­tec­ta una for­ta os­cil·la­ció de la car­ros­se­ria en pas­sar, per exem­ple, per un sot que si­gui pro­fund.

El nou Qashqai ha mi­llo­rat en tots els as­pec­tes: és lleu­ge­ra­ment més gran, més am­pli d’ha­bi­ta­cle, té més male­ter i con­ti­nua sent un bon ro­da­dor so­bre qual­se­vol me­na de tra­çat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.