Emo­ci­ons in­ten­ses

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - MI­LLO­RA GLO­BAL

La fir­ma bri­tà­ni­ca ha desen­vo­lu­pat la va­ri­ant més ra­di­cal del mo­del bi­pla­ça F-Ty­pe. Ar­ri­ba al mer­cat aquest es­tiu, equi­pa­da­am­bun mo­tor ga­so­li­na V8 5.0 de 575 CV. Su­pera els 320 km/h i ac­ce­le­ra de 0 a 100 km/h en 3,7 se­gons. Es­tà dis­po­ni­ble des de 158.600 eu­ros

fet en ali­at­ge de ti­ta­ni, ní­quel i crom que ofe­reix un so molt de­fi­nit i sug­ge­ri­dor, ai­xí com un es­tal­vi de pes de 16 qui­los. El bi­pla­ça es­por­tiu de Ja­guar pro­met emo­ci­ons molt in­ten­ses: una ac­ce­le­ra­ció de 0 a 100 km/h en tan sol 3,7 se­gons i una ve­lo­ci­tat mà­xi­ma de 322 km/h, 314 km/h en el cas del mo­del Con­ver­ti­ble. Un can­vi au­to­mà­tic de vuit ve­lo­ci­tats per­met ex­treu­re el mà­xim po­ten­ci­al i la trac­ció in­te­gral s’en­car­re­ga de trans­me­tre amb gran efi­cà­cia la po­tèn­cia a ter­ra, en com­bi­na­ció amb els am­ples pneu­mà­tics de 20 pol­za­des, amb me­su­ra 265/35 en l’eix da­van­ter i 305/30 en el de dar­re­re.

Per a aques­ta ver­sió de l’F-Ty­pe s’ha re­cor­re­gut a un xas­sís mi­llo­rat i més rí­gid, amb nous amor­ti­dors i bar­res es­ta­bi­lit­za­do­res més grui­xu­des i llan­tes for­ja­des i lleu­ge­res. Són ele­ments que per­me­ten a l’SVR ofe­rir una mi­llor ma­ne­ja­bi­li­tat en con­duc­ció ex­tre­ma, però man­te­nint una òp­ti­ma ver­sa­ti­li­tat per a

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.