Ma­du­re­sa emo­ci­o­nal

Va ar­ri­bar al mer­cat el 2013 i Hon­da ja ha de­ci­dit ac­tu­a­lit­zar-la en pro­fun­di­tat per po­der te­nir una mo­to d’es­pe­rit gran amb­preus, mi­des i economia de mo­tos més avi­at pe­ti­tes. I tot ai­xò ame­nit­za­tam­bla qua­li­tat de la mar­ca ja­po­ne­sa i una ver­sa­ti­li­tat ex­ce

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS - Al­bert Al­si­na AJUSTOSDEPRECISIÓ

Hon­da­fa­temps­que­tre­ba­lla en mo­dels de mo­to més as­se­qui­bles, fun­ci­o­nals i ver­sà­tils en una gran va­ri­e­tat­de­seg­ments. El­que­en­so­cu­pa, el de les naked de mit­ja­na ci­lin­dra­da que es po­den con­duir amb el car­net A2, es­tà ad­qui­rint molts adep­tes en els úl­tims temps. Ja si­gui pel preu, per la fa­ci­li­tat de con­duc­ci­ód’aquests­mo­del­so­per­què, sen­se més ni més, atre­uen un pú­blic nou que ve de les 125cc o tor­na­a­les­du­es­ro­des­des­présd’un temps sen­se ha­ver con­du­ït aques­ta­me­na­de ve­hi­cles.

Per­què aquests cli­ents es ve­gin re­con­for­tats amb la se­va no­va CB 500 F, Hon­da ha pre­pa­rat una re­no­va­ció es­tè­ti­ca re­al­ment di­nà­mi­ca, amb una imat­ge que des­til·la po­der i atrac­ció ame­nit­za­da amb un ca­re­nat molt com­pac­te i man­cat d’ele­ments su­per­flus en tot el cos. Les lí­ni­es són més an­gu­lo­ses, el tub d’es­ca­pa­ment més avant­guar­dis­ta, les llan­tes de nou en­cu­nyi, a més, es­tà do­ta­da­de­mi­llo­res per al dia a dia amb ma­ne­ta de fre re­gu­la­ble, tap del di­pò­sit amb clau i fron­tis­sa iun­di­pò­sit de no­va for­na­da amb 16,7 li­tres de capa­ci­tat, que aug­men­ta l’au­to­no­mia d’un mo­del, que de­cla­ra un con­sum d’un li­tre ca­da 29,4 qui­lò­me­tres.

Per a aquest nou pro­duc­te, la mar­ca de l’ala daurada ha acon­se­guit re­duir el pes en or­dre de mar­xa del con­junt, en­ca­ra que la part ci­cle es­tà gai­re­bé in­tac­ta res­pec­te del mo­del an­te­ri­or, amb un xas­sís en for­ma de di­a­mant amb tubs d’acer de 35mm, molt lleu­ger i re­sis­tent, una dis­tàn­cia en­tre ei­xos re­al­ment cur­ta, una al­tu­ra del se­ient de 785 mil·lí­me­tres, frens de disc lo­bu­lat­sam­bu­na­pin­çaNis­sin da­van­te­ra de dos pis­tons i sis­te­ma de fre­na­daABS­de sè­rie.

En l’apar­tat mo­tor, els en­gi­nyers d’Hon­da han con­ti­nu­at man­te­nint el cone­gut mo­tor bi­ci­lín­dri­cen­pa­ral·le­lamb­vuit vàl­vu­les i re­fri­ge­ra­ció lí­qui­da, la po­tèn­ci­a­mà­xi­ma­de­la­qual­se­si­tu­a­en47 CV (o 35 Kw) i re­ve­lant un pa­rell mo­tor de 43 Nm. La se­va efi­ci­èn­cia i su­a­vi­tat són dos dels seus mi­llors va­lors, adop­tant la tecnologia de mo­dels su­pe­ri­ors com la CBR 1000 RR, amb un pis­tó molt si­mi­lar per re­duir el so­roll del mo­tor a al­tes re­vo­lu­ci­ons.

La CB 500 F té un ni­vell d’aca­bats molt òp­tim, més­pro­pi de­mo­dels de su­pe­ri­or ci­lin­dra­da. Un clare­xem­ple­é­sel­qua­dred’ins­tru­ments, to­tal­ment di­gi­tal, que és ata­pe­ït d’in­for­ma­ció i por­ta aco­blat el fun­ci­o­nalHISS(Sis­te­ma de Se­gu­re­tat d’En­ce­sa Hon­da).

La gam­ma cro­mà­ti­ca de la CB 500 F és molt ex­ten­sa, amb la tri­co­lor com a re­fe­rèn­cia al cos­tat del groc, ta­ron­ja, ver­mell, blanc i ne­gre i man­te­nint gai­re­bé el ma­teix preu, de 5.799 eu­ros.

Per a qui es de­ci­dei­xi per ad­qui­rir aques­ta naked com­pac­ta d’Hon­da, la mar­ca ofe­reix di­fe­rents­for­mes­de­fi­nan­ça­men­ti, fins i tot, pro­lon­ga­ció de ga­ran­tia i ser­veis afegits –com el pri­mer any d’as­se­gu­ran­ça de franc– amb el cone­gutHon­daP­lus Op­ti­ons.

Es­tè­ti­ca­ment ha gua­nyat en ím­pe­tu, es­por­ti­vi­tat i di­na­mis­me per tot ar­reu. La no­va CB 500 F és, amb cer­tes res­tric­ci­ons pel que fa a pres­ta­ci­ons, la ger­ma­na pe­ti­ta de la CB 1000 F

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.