Opel As­tra Sports Tou­rer

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

Opel con­ti­nua la se­va his­tò­ria d’èxit en el seg­ment com­pac­te amb el nou Sports Tou­rer, la ver­sió fa­mi­li­ar de la no­va ge­ne­ra­ció de l’As­tra, llan­ça­da fa uns me­sos i que acu­mu­la ja més­de130.000co­man­des. La no­va va­ri­ant sta­ti­on wa­gon ar­ri­ba aques­ta pri­ma­ve­ra amb els ma­tei­xos ele­ments avant­guar­dis­tes de desen­vo­lu­pa­ment que ca­rac­te­rit­zen el­seu­ger­mà­de­cinc­por­tes. És 190 kg més lleu­ger que el mo­del an­te­ri­or, fa 4,70mde lon­gi­tud i el vo­lum de càr­re­ga aug­men­ta 80 li­tres fins a ar­ri­bar als 1.630 li­tres útils ac­tu­als. Am­bun dis­seny at­lè­tic i di­nà­mic, re­sul­ta més con­for­ta­blei­pràc­tic­grà­ci­e­sa­la­no­va ar­qui­tec­tu­ra de se­ients o a una con­tra­por­ta poste­ri­or que s’obre amb un gest, però tam­bé és po­tent i efi­ci­ent, amb una no­va ge­ne­ra­ció de mo­tors­tur­bo­de­fin­sa200CV.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.