Ar­ri­ba el Bent­ley Ben­tay­ga

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

Cars Ga­llery Bar­ce­lo­na (Grup Qu­a­dis) ha pre­sen­tat el nou Bent­ley Ben­tay­ga a les ins­tal·la­ci­ons del pas­seig de la Zo­na Fran­ca. Es trac­ta del pri­mer SUV de Bent­ley, cons­tru­ït so­bre la pla­ta­for­ma de l’Au­di Q7 i que dis­po­sa del nou mo­tor W12 de ga­so­li­na del grup Volkswa­gen. Desen­vo­lu­pa 608CV­de po­tèn­cia i su­pera els 300 km/h, per la qual co­sa su­po­sa un en­fo­ca­ment to­tal­ment nou en­tre els SUV de lu­xe d’al­tes pres­ta- ci­ons. La fir­ma bri­tà­ni­ca té pre­vis­ta una ver­sió di­è­sel i una al­tra d’hí­bri­da del Ben­tay­ga en un fu­tur prò­xim. Su­per­la­tiu en tot, fa 5,14 me­tres de lon­gi­tud i pot te­nir 4 o 5 pla­ces en fun­ció de la con­fi­gu­ra­ció de l’ha­bi­ta­cle.

Amb can­vi au­to­mà­tic de vuit ve­lo­ci­tats i trac­ció a les qua­tre ro­des, in­cor­po­ra un so­fis­ti­cat sis­te­ma elèc­tric (Bent­ley Dy­na­mic Ri­de) que mo­di­fi­ca la ri­gi­de­sa de les bar­res es­ta­bi­lit­za­do­res per evi­tar el ba­lan­ceig en re­volt i ga­ran­tir una per­fec­ta co­mo­di­tat en recta.

Amb un preu ba­se de 241.000 eu­ros sen­se comp­tar els ele­ments ex­tres de personalització que el cli­ent triï, Cars Ga­llery ha tan­cat ja les pri­me­res ven­des d’aquest mo­del. En­tre les mol­tes op­ci­ons que Bent­ley ha cre­at per als seus cli­ents fi­gu­ra un re­llot­ge de la mar­ca Breit­ling d’or ro­sa va­lo­rat en ni més ni menys que 150.000 eu­ros.

El Bent­ley Ben­tay­ga ofe­reix una com­bi­na­ció úni­ca de lu­xe, tecnologia, re­fi­na­ment i ex­clu­si­vi­tat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.