Elèc­trics i in­tel·li­gents

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS - Daniel Balcells EVO­LU­CIÓ TEC­NO­LÒ­GI­CA

mb la idea d’acon­se­guir l’ob­jec­tiu de ze­ro emis­si­ons i ze­ro ac­ci­dents, Nis­san pre­sen­ta­va en el marc del re­cent Sa­ló de l’Au­to­mò­bil de Gi­ne­bra la se­va vi­sió de la mo­bi­li­tat in­tel·li­gent. Aquest sis­te­ma cre­at per ori­en­tar l’evo­lu­ció dels pro­duc­tes de la mar­ca és un pro­gra­ma vi­si­o­na­ri que fi­xa­rà les de­ci­si­ons clau i el marc d’ac­tu­a­ció de la com­pa­nyia so­bre els cot­xes del fu­tur, la se­va font ener­gè­ti­ca, la se­va con­duc­ció i la se­va in­te­gra­ció so­ci­al en els pro­pers anys.

Per fer re­a­li­tat aquest es­ce­na­ri, la fir­ma ja­po­ne­sa va po­sar en mar­xa fa ja temps una es­tra­tè­gia a llarg ter­mi­ni, ava­la­da en im­por­tants in­ver­si­ons en R+D, que ha per­mès desen­vo­lu­par avan­ça­des tec­no­lo­gi­es de con­duc­ció au­tò­no­ma, de mo­bi­li­tat elèc­tri­ca i de se­gu­re­tat i sos­te­ni­bi­li­tat que hau­ran d’es­tar dis­po­ni­bles en una àm­plia gam­ma de mo­dels l’any 2020.

La mo­bi­li­tat in­tel·li­gent de Nis­san es ba­sa en tres àre­es d’in­no­va­ció: la con­duc­ció in­tel·li­gent, l’ener­gia in­tel·li­gent i la in­te­gra­ció in­tel·li­gent. L’ob­jec­tiu prin­ci­pal dels sis­te­mes en els quals s’es­tà tre­ba­llant en l’ac­tu­a­li­tat en ca­das­cun d’aquests camps és ofe­rir més se­gu­re­tat, més efi­ci­èn­cia i po­tèn­cia, i nous vin­cles en­tre els ve­hi­cles i la so­ci­e­tat, res­pec­ti­va­ment.

La pri­me­ra tecnologia que es con­cre­ta­rà se­rà la de con­duc­ció au­tò­no­ma. La mar­ca ni­po­na ha anun­ci­at que el Nis­san Qashqai se­rà el pri­mer ve­hi­cle de la mar­ca a Eu­ro­pa que equi­pa­rà, el 2017, el con­trol de car­ril únic per a con­di­ci­ons de tràn­sit in­tens en au­to­pis­ta.

El sis­te­ma Pi­lo­ted Dri­ve 1.0 se­rà una fun­ci­o­na­li­tat que per­me­trà al cot­xe con­duir de ma­ne­ra au­tò­no­ma i se­gu­ra pel seu pro­pi car­ril an­ti­ci­pant-se de ma­ne­ra cor­rec­ta al que pas­sa al seu vol­tant. Aques­ta tecnologia, que es­ta­rà dis­po­ni­ble al Ja­pó al llarg d’aquest ma­teix 2016, aug­men­ta­rà les se­ves fun­ci­o­na­li­tats du­rant els pro­pers qua­tre any­samb la in­cor­po­ra­ció del con­trol de carrils múl­ti­ples, capaç de fer can­vis de car­ril de ma­ne­ra au­tò­no­ma en au­to­pis­ta, i del con­trol en ciu­tat, que per­me­trà al ve­hi­cle efec­tu­ar girs en cru­ï­lles i in­ter­sec­ci­ons ur­ba­nes sen­se in­ter­ven­ció del con­duc­tor.

El llan­ça­ment co­mer­ci­al de les tec­no­lo­gi­es Pi­lo­ted Dri­ve no se­rà una re­vo­lu­ció però sí una im­por­tant evo­lu­ció de l’Es­cut de Pro­tec­ció In­tel·li­gent en què es ba­sen, pro­por­ci­o­nant més se­gu­re­tat i pri­o­rit­zant la in­ter­ven­ció del con­duc­tor per als mo­ments de més sa­tis­fac­ció i emo­ció al vo­lant, da­vant la in­ter­ven­ció au­tò­no­ma del ve­hi­cle en aquells més avor­rits, amb tràn­sit dens o a bai­xa ve­lo­ci­tat.

Com a lí­der en ve­hi­cles elèc­trics, Nis­san no dei­xa de fer evo­lu­ci­o­nar els seus ve­hi­cles lliu­res d’emis­si­ons amb els úl-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.