El cot­xe se­rà l’es­ta­ció de ser­vei

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

Nis­san col·la­bo­ra amb l’es­tu­di d’ar­qui­tec­tu­ra Fos­ters + Part­ners per al desen­vo­lu­pa­ment de la se­va vi­sió de la mo­bi­li­tat en el fu­tur. El pro­cés con­cep­tu­al d’ex­plo­ra­ció so­bre el dis­seny ur­bà en les prò­xi­mes dè­ca­des aven­tu­ra, sens dub­te, una gran in­flu­èn­cia de l’au­to­mò­bil elèc­tric i con­nec­tat en el desen­vo­lu­pa­ment de les ciu­tats. L’as­so­ci­a­ció en­tre el fa­bri­cant lí­der en ve­hi­cles elèc­trics i el pres­ti­gi­ós equip de dis­se­nya­dors i ar­qui­tec­tes, que ha com­por­tat 12 me­sos de fei­na con­jun­ta, ha con­clòs que l’es­ta­ció de ser­vei del fu­tur se­rà el cot­xe ma­teix. “La in­te­gra­ció del ve­hi­cle a la xar­xa, l’em­ma­gat­ze­ma­ment en ba­te­ri­es, la re­càr­re­ga sen­se ca­bles, la con­nec­ti­vi­tat sen­se fils i la con­duc­ció au­tò­no­ma es com­bi­na­ran en el fu­tur per re­vo­lu­ci­o­nar la ma­ne­ra com fem ser­vir i dis­tri­bu­ïm l’ener­gia a les prin­ci­pals ciu­tats eu­ro­pe­es”, afir­ma Da­vid Nel­son, cores­pon­sa­ble de dis­seny de Fos­ters + Part­ners.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.