El vin­cle emo­ci­o­nal

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

ctu­al­ment, en l’uni­vers de l’au­to­mò­bil co­e­xis­tei­xen dos de­bats de pro­fund ca­lat, tan in­teres­sants com apas­si­o­nats. D’una ban­da, els fa­bri­cants de cot­xes in­ten­ten tro­bar la pe­dra fi­lo­so­fal que els hau­ria de por­tar a un fu­tur mar­cat per al­ter­na­ti­ves ener­gè­ti­ques al pe­tro­li, capa­ci­ta­des per ser vi­a­bles so­ta la com­ple­xa equa­ció eco­nò­mi­ca dels be­ne­fi­cis ob­tin­guts mit­jan­çant la se­va pro­li­fe­ra­ció. Però igual d’in­ten­ses són les dis­cus­si­ons que ver­sen so­bre un fu­tur do­mi­nat pels ve­hi­cles au­tò­noms, per una tecnologia que avan­ça amb ra­pi­de­sa cap a un món do­mi­nat per sis­te­mes de trans­port capa­ços de mou­re’s sen­se que si­gui ne­ces­sa­ri comp­tar amb un con­duc­tor.

Les per­so­nes poc en­te­ses en la ma­tè­ria po­den con­ti­nu­ar pen­sant que la idea de veu­re cir­cu­lar un cot­xe sen­se que hi ha­gi nin­gú al vo­lant en­ca­ra és una qui­me­ra dig­na de ci­èn­cia-fic­ció. Però aquells que sen­ten in­qui­e­tud per les no­ves tec­no­lo­gi­es as­so­ci­a­des a l’au­to­mò­bil i es­tan ben in­for­mats, sa­ben que ens tro­bem a les por­tes d’un de­mà en el qual can­vi­a­rà ra­di­cal­ment el pa­per hu­mà. I és que quan el ve­hi­cle au­tò­nom des­per­ti com­ple­ta­ment, el pro­pi­e­ta­ri po­drà li­mi­tar-se a or­de­nar el lloc de des­ti­na­ció per de­di­car el temps del tra­jec­te a co­ses ali­e­nes a la con­duc­ció.

Gai­re­bé sen­se ado­nar-nos del que es­tà pas­sant a ni­vell d’en­gi­nye­ria als

Ac­tu­al­ment hi ha mol­tes so­lu­ci­ons tec­no­lò­gi­ques que for­men part del ca­mí em­près pels fa­bri­cants d’ar­reu cap al fu­tur cot­xe au­tò­nom

quar­ters ge­ne­rals dels prin­ci­pals fa­bri­cants del sec­tor, re­sul­ta que ac­tu­al­ment ja cir­cu­len amb ab­so­lu­ta nor­ma­li­tat una mul­ti­tud d’au­to­mò­bils do­tats amb avan­çats sis­te­mes que su­po­sen un im­por­tant pas cap al ve­hi­cle au­tò­nom. Pri­mer va ar­ri­bar el sis­te­ma d’aler­ta de can­vi de car­ril, que s’ha per­fec­ci­o­nat re­cent­ment amb un en­giny elec­trò­nic que cor­re­geix la di­rec­ció quan el cot­xe es­tà a punt d’es­ca­par de la via que li cor­res­pon sen­se que el con­duc­tor ha­gi po­sat l’in­ter­mi­tent.

Però avui dia hi ha al­tres so­lu­ci­ons tec­no­lò­gi­ques sub­tils que for­men part tam­bé del ferm ca­mí em­près cap als cot­xes au­tò­noms. Mit­jan­çant un ra­dar que me­su­ra la dis­tàn­cia res­pec­te al cot­xe que cir­cu­la al da­vant, molts mo­dels són capa­ços de re­gu­lar la ve­lo­ci­tat a fi de man­te­nir una dis­tàn­cia idò­nia de se­gu­re­tat.

Es­pe­ci­al in­terès te­nen els efec­tius sis­te­mes de fre­na­da d’emer­gèn­cia, que po­den atu­rar el cot­xe com­ple­ta­ment per tal d’evi­tar ac­ci­dents quan de­tec­ten un obs­ta­cle a la via. L’úl­tim són els as­sis­tents d’apar­ca­ment, que ja són capa­ços d’es­ta­ci­o­nar fins i tot amb el pro­pi­e­ta­ri fo­ra de l’ha­bi­ta­cle, mit­jan­çant apli­ca­ci­ons te­le­fò­ni­ques. Es­pe­rem que tant d’au­to­ma­tis­me no acon­se­guei­xi tren­car el vin­cle emo­ci­o­nal en­tre cot­xe i con­duc­tor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.