TDCi___ Ford Ed­ge 2.0

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - BITURBO DE 210 CV

trans­met a la ca­bi­na. Tam­bé es po­ten­cia aquest apar­tat amb equi­pa­ments com, per exem­ple, se­ients da­van­ters i poste­ri­ors ca­le­fac­tats o mit­jan­çant la tecnologia con­trol ac­tiu de so­roll, en­car­re­ga­da de de­tec­tar i eli­mi­nar so­rolls no desit­jats del mo­tor dins de l’ha­bi­ta­cle.

Ford in­cor­po­ra a l’Ed­ge la mi­llor tecnologia, des­ta­cant un sis­te­ma de trac­ció to­tal in­tel·li­gent AWD­que ofe­reix una su­au tran- si­ció en­tre trac­ció da­van­te­ra i trac­ció to­tal, pro­por­ci­o­nant la mi­llor i més se­gu­ra ex­pe­ri­èn­cia de con­duc­ció en con­di­ci­ons de bai­xa ad­he­rèn­cia.

Aquest sis­te­ma es­tà ca­li­brat per en­vi­ar la to­ta­li­tat del pa­rell mo­tor a les ro­des de da­vant o bé a les poste­ri­ors, me­su­rant l’ad­he­rèn­cia dels pneu­mà­tics a la su­per­fí­cie de la carretera ca­da 16 mil·li­se­gons.

Se­gons afir­ma Ford, aques­ta tecnologia per­met dis­po­sar de trac­ció to­tal sen­se gai­re­bé pe­na­lit­zar els con­sums de com­bus­ti­ble i emis­si­ons de CO .

S’ofe­rei­xen du­es po­tents me­cà­ni­ques per a l’Ed­ge, capaçes de pro­por­ci­o­nar una con­duc­ció di­ver­ti­da i en tots dos ca­sos es trac­ta d’un bloc di­è­sel de dos li­tres de ci­lin­dra­da.

El pri­mer és un TDCi 2.0 de Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU Di­è­sel. 4 ci­lin­dres en lí­nia

1.997cc 210 CV a 3.750 rpm 211 km/h 9,4 se­gons

5,8 li­tres 480/192/168 cm 1.950 kg 507 li­tres Dos anys, sen­se lí­mit de km.

ford.es 50.425€ D’aques­ta ma­ne­ra es fa­ci­li­ten les ma­ni­o­bres cir­cu­lant a poc a poc i es man­té una ele­va­da pre­ci­sió a ve­lo­ci­tats ele­va­des.

La se­gu­re­tat es re­for­ça amb un As­sis­tent Pre­col·li­sió amb De­tec­ció de Vi­a­nants, un sis­te­ma que uti­lit­za una cà­me­ra i un ra­dar que ope­ren con­jun­ta­ment a ve­lo­ci­tats des de 8 fins a 180 km/h, de­tec­tant la pos­si­ble pre­sèn­cia de ve­hi­cles i per­so­nes a la carretera.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.